Đèn giao thông (cấp độ màu)

Khuôn khổ bảo vệ COVID-19 (quản lý Covid theo cấp độ màu) bảo vệ New Zealand khỏi COVID-19.

posterstriovax

Có các áp phích và tài nguyên bằng ngôn ngữ của bạn

Chúng tôi cung cấp nhiều tài nguyên để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, nơi làm việc, cộng đồng và các tổ chức triển khai áp dụng Khuôn khổ Bảo vệ COVID-19.

Bạn có thể tải xuống và in ra các logo (biểu trưng), biểu mẫu, áp phích, video và thông tin trên mạng xã hội từ Bộ công cụ tài nguyên của chúng tôi.

Last updated: at