Áp phích và tài liệu | Posters and resources

Có các áp phích và tài nguyên bằng ngôn ngữ của bạn.

Chúng tôi cung cấp nhiều tài nguyên để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, nơi làm việc, cộng đồng và các tổ chức triển khai áp dụng Khuôn khổ Bảo vệ COVID-19.

Bạn có thể tải xuống và in ra các logo (biểu trưng), biểu mẫu, áp phích, video và thông tin trên mạng xã hội từ Bộ công cụ tài nguyên của chúng tôi.

Bạn cũng có thể đặt hàng các bản in miễn phí của các tài nguyên và hình ảnh minh họa (collateral) từ Cổng thông tin Bluestar (external link) (Bluestar Portal) của chúng tôi.

Tải xuống áp phích và tài nguyên - Bộ công cụ tài nguyên

  1. Truy cập toolit.covid19.govt.nz (external link) và sử dụng nút Login/Register để tạo tài khoản.
  2. Nhập vào ô tìm kiếm các từ khóa có liên quan đến tài nguyên bạn đang tìm kiếm. Nền tảng này bằng tiếng Anh. Vì vậy, nếu bạn đang tìm bản dịch của các tài nguyên, hãy tìm bằng các thuật ngữ tiếng Anh (ví dụ: ‘face coverings’, ‘contact tracing’, ‘testing’, v.v.). Bạn cũng có thể tìm kiếm ngôn ngữ của bạn để tìm thấy tất cả các tài nguyên có sẵn.
  3. Sau khi nhấn nút ‘Search’ (Tìm kiếm), bạn có thể tinh chỉnh kết quả tìm được bằng cách sử dụng các bộ lọc thả xuống (drop-down filters). 
  4. Khi bạn đã tìm thấy tài nguyên bạn cần, hãy tải xuống, chia sẻ hoặc thêm vào giỏ nếu bạn đang tải xuống nhiều thứ.

Đặt hàng bản in miễn phí của các tài liệu – Bluestar Portal

Đặt hàng hình ảnh minh họa (collateral) miễn phí cho cơ sở kinh doanh, tổ chức cộng đồng hoặc sự kiện của bạn thông qua danh mục (catalogue) trực tuyến của chúng tôi và các tài nguyên sẽ được cung cấp trực tiếp cho bạn, cơ sở kinh doanh hoặc nhóm cộng đồng của bạn.

Truy cập cổng thông tin Bluestar (external link).

Go well this winter [PDF, 1 MB]

Last updated: