Te fakamauaga o tau COVID-19 suki puipui | Getting the COVID-19 vaccine

Sukesuke ki vailakau puipui mai te COVID-19 i Niu Sila nei kae pefea foki te faiga o te suki puipui