Fakanofonofoga o puipuiga | Traffic lights

Ko moli mo mea fakateletele (Fakatokaga mo puipui mai te COVID-19) puipui Aotearoa Niu Sila mai te COVID-19

posterstriovax

Pepa lasi mo mea aogā e avanoa i ‘tau ‘gana

E avatu ne matou a tusi mo fakamatalaga o fesoasoani ki pisinisi, koga galue, fakai mo fakapotopotoga kola e taugatonu COVID-19 Fakatokaga Puipuigina.

E mafai o avaifo ne koe ite neti kae kopi te ata tauave, fakatokaga mo ata fakaasi, vitio, mo nisi fakatokaga aka mai te Tusi.

Last updated: at