Sukesukega mo fakamaoniga | Testing and tracing

Faiga o sukesukega mo te fakamauga o koga kola ne nofo koe i ei ko auala e 2 e tāua o fesoasoani o taofi te COVID-19 i Aotearoa Niu Sila.

posterstriovax

Pepa lasi mo mea aogā e avanoa i ‘tau ‘gana

E avatu ne matou a tusi mo fakamatalaga o fesoasoani ki pisinisi, koga galue, fakai mo fakapotopotoga kola e taugatonu COVID-19 Fakatokaga Puipuigina.

E mafai o avaifo ne koe ite neti kae kopi te ata tauave, fakatokaga mo ata fakaasi, vitio, mo nisi fakatokaga aka mai te Tusi.