Fakamatalaga e uiga ki te COVID-19 | Information about COVID-19

Sukesuke me nea fakailoga pela foki me ko te vaega fea o te manu o te COVID-19