Ko ‘Eku Tohi Fakamo‘oni ki he Huhu Malu‘í | My Vaccine Pass

Ko e My Vaccine Pass (Ko ‘Eku Tohi Fakamo‘oni ki he Huhu Malu‘í) ko ha lēkooti faka‘ofisiale ia ‘o ho tu‘unga huhu malu‘i meí he COVID-19 ke ngāue‘aki fakalotofonua ‘i Aotearoa Nu‘u Sila.

Ngaahi fiem‘au ki he Huhu Malu‘i

‘Oku ‘ikai foki ke to e fiema‘u ‘a e My Vaccine Passes. Neongo eni, ‘oku ‘atā pē ki he ngaahi pisinisí ke nau fili ke kei hokohoko atu pē ‘enau ngāue‘aki iá.

‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni ‘a e Pule‘anga ki he huhu malu‘i fekau‘aki mo e ngaahi sekitoa ‘e ni‘ihi koe‘uhi ko e kau ngāue ‘i he ngaahi tafa‘aki koeni ‘oku nau fetaulaki ma‘u pē mo e kakai ‘oku malava ke uesia ngofua mo puke lahi mei he COVID-19, pe ‘oku to e lahi ange ‘a e malava ke uesia kinautolu ‘i he fetaulaki mo e COVID-19.

Ngaahi huhu malu‘i mo e ngāué (external link)

Fekau‘aki mo e My Vaccine Pass

Ko e My Vaccine Pass ko ha kouti QR ia ‘oku lava ke ngāue‘aki ke fakamo‘oni‘i‘aki ‘a ho tu‘unga huhu malu‘í. Ko e founga fakamo‘oni pē ‘eni ‘oku tali ke ngāue‘akí. Ko e kaati lanu vāleti na‘á ke ma‘u atu hili ho huhu malu‘í pe ko ha tohi fakamo‘oni huhu malu‘i na‘á ke ma‘u atu ‘e ‘ikai tali ia ko ha fakamo‘oni ki ho tu‘unga huhu malu‘í.

Ko e kakai si‘i hifo ‘i he ta‘u 12 mo e māhina ‘e 3 ‘oku ‘ikai fiema‘u kinautolu ia ke fakahaa‘i ha‘anau fakamo‘oni ki he huhu malu‘í.

‘Ilo lahi ange felāve‘i mo e COVID-19 Protection Framework

Te ke lava ‘o kole ha‘o Vaccine Pass kapau ‘oku:

 • ke ta‘u 12 pe motu‘a ange ai pea kuó ke ‘osi ma‘u atu hao tu‘oni (doses) huhu malu‘i ‘e 2 ‘o e huhu malu‘i Pfizer ki he COVID-19 ‘i Nu‘u Sila.
 • ‘osi huhu malu‘i koe ‘i muli ‘aki ha huhu malu‘i ‘oku fakangofua.
 • ‘osi ma‘u atu hao tu‘oni huhu malu‘i ‘e 2 ‘o e huhu malu‘i AstraZeneca ‘i Nu‘u Sila.
 • ‘i ai ha‘o faka‘atā ‘i ha ‘uhinga fakafaito‘o.

Ko ho‘o Vaccine Pass ‘e ‘i ai ho hingoá, ‘aho fā‘ele‘í mo ha kouti QR. Te ke lava ‘o tauhi ia ‘i ha nāunau faka‘ilekitulōnika ‘o hangē ko ho‘o telefoní, pe ko ha‘o pulusi atu ha‘o tatau pepa.

‘E ‘osi ‘a e ‘aonga ‘o ho‘o tohi fakamo‘oní ‘i he māhina ‘e 6 hili ‘a hono ma‘u atú.

Founga ke ma‘u atu ai ‘a ho‘o Vaccine Pass

Ko e founga vave taha ke maʻu ai ha Vaccine Pass ʻoku fakafou ia ʻi he uepisaiti My Covid Record. ʻOku lau miniti pē ‘a hono kole ‘o hoʻo tohi fakamo‘oní, pea ʻe ʻīmeili atu ia kiate koe ʻi loto ‘i he houa ʻe 24.

‘Ilo ki he founga ke lēsisita atu ai ki he My Covid Record

Hili pē ‘a ho‘o lēsisita atu ki he My Covid Record:

 1. Hū atu ki ai.
 2. ‘I he konga ki he ‘Passes and certificates’ fili‘i ‘a e ‘Request pass or certificate’.
 3. ‘E ava mai leva ‘a e peesi ‘Select a pass or certificate’. Fili‘i ‘a e ‘My Vaccine Pass’ pea fili‘i ‘a e ‘Continue’.
 4. ‘I he peesi ki he ‘Your Details’, fakahū atu ‘a e tu‘asila ‘imeili ke ‘oatu ki ai ‘a ho‘o ngofua ki he huhu malu‘í pea fili‘i ‘a e ‘Request pass’.
 5. ‘E ‘asi atu leva ‘a e peesi kuo fakapapau‘i eni.
 6. ‘Oku totonu ke ke ma‘u atu ha ‘īmeili ‘o ho‘o tohi fakamo‘oní ‘i loto ‘i he houa ‘e 24.
 7. ‘I he taimi te ke ma‘u atu ai ‘a e ‘īmeilí, ‘e lava ke ke tauhi ‘a e paasí ‘i ho‘o telefoní ‘aki ‘a ho‘o lomi‘i ‘a e faka‘ilonga ‘oku ‘asi mai ko e ‘Add to Apple Wallet’ pe ki he Google Pay, ko e ‘Save to phone’. Pe ko ho‘o tukuhifo (download) pea pulusi ‘a e faile PDF.

Kapau ‘e ʻikai te ke lava ʻo hū ki he My Covid Record, pe te ke fie kole ha tohi fakamo‘oni maʻá ha taha kehe, fetuʻutaki ki he timi ngāue ‘a e Potungāue Mo‘uí ʻi he ʻīmeilí pe telefoní.

‘Īmeili: help@mycovidrecord.min.health.nz
Telefoni: 0800 222 478 (8 pongipongi ki he 5 efiafi, Mōnite ki he Falaite)

Kapau naʻe huhu maluʻi koe ʻi ha fonua kehe

‘E fiema‘u ke ke tohi kole ki he Potungāue Mo‘uí ke tānaki atu ‘a ho‘o lēkooti huhu malu‘i ‘i mulí ki he Tohi Lēsisita ‘a Nu‘u Sila ki he Huhu Malu‘i COVID (New Zealand’s COVID Immunisation Register pe CIR). ‘E fiema‘u ke ke fakahoko ‘eni kimu‘a pea toki lava ke ma‘u atu ‘a ho‘o Vaccine Pass.

‘Ilo fekau‘aki mo e ngaahi huhu malu‘i mo e ngaahi tohi fakamo‘oni huhu malu‘i COVID-19 mei tu‘apule‘angá (external link)

Ko hai ‘e lava ke ne ma‘u ha faka‘atā mei ai?

Kapau ʻoku ʻikai ke ke lava ʻo maʻu ʻa e huhu maluʻi Pfizer ki ha ngaahi ʻuhinga fakafaitoʻo, ʻoku ʻi ai ha founga faka‘atā ke ma‘u atu ‘aki ‘a ho‘o Vaccine Pass. ʻE fiemaʻu ke ke talanoa mo hoʻo toketaá pea te ne tohi kole atu ki heni ma‘á u.

‘Ilo fekau‘aki mo e ngaahi faka‘ataá mo e ngaahi tohi fakamo‘oní (external link)

Last updated: at