Ko hono ma‘u atu ‘o ho tu‘oni huhu malu‘i fakalahí (booster dose) | Getting your booster dose

‘Ilo fekau‘aki mo e ngaahi tu‘oni huhu malu‘i fakalahi COVID-19, taimi ‘oku fiema‘u aí mo e founga ‘e ma‘u atu aí.

Fekau‘aki mo e ngaahi tu‘oni huhu malu‘i fakalahí

Kapau ‘okú ke ta‘u 16 pea lahi hake, ‘okú ke ‘atā ke ke ma‘u atu hao huhu malu‘i fakalahi COVID-19.

Kapau ‘okú ke ta‘u 18 pe lahi hake, ‘e lava ke fakahoko hao huhu malu‘i fakalahi ‘i he ‘osi ‘a e māhina ‘e 3 mei hono fakahoko ‘a ho huhu malu‘i tefitó (primary course).

Kapau ‘okú ke ta‘u 16 pe 17, te ke lava ‘o ma‘u ho huhu malu‘i fakalahí ‘i he ‘osi ‘a e mahina ‘e 6 mei hono fakahoko ho huhu malu‘i tefito COVID-19.

‘Oku ‘ikai tu‘utu‘uni pau ‘a e ngaahi tu‘oni huhu malu‘i fakalahí ia pea ‘oku ‘ikai fiema‘u ia kae toki ma‘u atu ha Vaccine Pass (Tohi Fakamo‘oni Huhu Malu‘í). Kapau te ke ma‘u atu hao tu‘oni huhu malu‘i fakalahi, ‘e tānaki atu ia ki he My Covid Record pea ‘e lava ke ke toe kamata‘i ai ha‘o Pass (Tohi Fakamo‘oni) ‘e taha.

Kapau na‘a ke ‘osi ma‘u ‘a e COVID-19, ‘oku totonu ke ke tatali ke ‘osi ha māhina ‘e 3 mei he taimi na‘e ma‘u ai koe ‘e he vailasí kimu‘a pea toki fakahoko hao huhu malu‘i COVID-19.

Te ke lava ‘o ma‘u atu ha tu‘oni huhu malu‘i fakalahi ‘i ha‘o:

  • ‘alu atu ki ha kilīniki fai‘anga huhu malu‘i ‘okú te hū hangatonu atu pē ki ai
  • fokotu‘u ha‘o ‘apoinimeni mo ho‘o toketā fakafāmilí, kapau ‘oku nau fakahoko atu ‘a e ngaahi huhu malu‘i COVID-19
  • fokotu‘u ha taimi mo e ‘aho ‘i he Book My Vaccine pe telefoni ki he 0800 28 29 26.

Book My Vaccine (external link)

‘Ilo fekau‘aki mo e My Covid Record

My Vaccine Pass (Ko ‘Eku Tohi Fakamo‘oni ki he Huhu Malu‘í)

Ko e hā ‘a e huhu malu‘i ‘e fakahoko atú?

Ko e huhu malu‘i Pfizer ko e tefito‘i huhu malu‘i ia ‘oku faka‘aonga‘i ‘i Nu‘u Silá ni ki he ngaahi huhu malu‘i fakalahí, ‘o tatau ai pē ia kapau na‘á ke ma‘u atu ha huhu malu‘i kehe ki mu‘a.

Ko e huhu malu‘i Pfizer

Tu‘unga ola lelei ‘o e huhu malu‘i fakalahí

Neongo ‘e malava ‘e he ongo huhu malu‘i ‘e uá ke na ‘oatu ha tu‘unga malu‘i lelei meí ha puke lahi mei he ongo fa‘ahinga ‘o e COVID-19 ko e Delta mo e Omicron ‘i ha vaha‘a taimi, ‘oku lahi ange ‘a e malu‘i ‘oku ‘oatu ‘e he huhu malu‘i fakalahí.

‘Oku hā meí he ngaahi fakamo‘oni ‘oku lolotonga ma‘ú ko ho malu‘i ko ia mei ha‘o puke hili ho huhu malu‘i tefitó, ‘oku hōloa hifo ia ‘i he ‘alu ‘a e taimí. Ko hono ‘oatu ko ia ‘o ha huhu malu‘i ‘fakalahi’ hili ‘o ha huhu malu‘i tefito ‘e tokoni ia ke to e fakamālohi‘i ange ai ‘a ho‘o tu‘unga malu meí he COVID-19.

‘Oku fakasi‘isi‘i ‘e he ngaahi huhu malu‘i fakalahí ‘a e malava ko ia ke ke puke lahi ‘aupito mei he COVID-19 pea ke iku ai ‘o tokoto ‘i falemahakí. 

Ngaahi huhu malu‘i ‘i tu‘apule‘angá

Kapau na‘e fakahoko ‘a ho (ngaahi) huhu malu‘í tefitó ‘i ha fonua ‘i tu‘apule‘anga, ‘e lava ke ke ma‘u atu ho huhu malu‘i fakalahí ‘i he ‘osi ‘a e māhina ‘e 3 mei he taimi fakamuimui taha na‘e fakahoko ai ho huhu malu‘í ‘o kapau ‘okú ke ta‘u 18 pe lahi hake. Kapau ‘okú ke ta‘u 16 pe 17, te ke lava ‘o ma‘u ho huhu malu‘i fakalahí ‘i he ‘osi ‘a e māhina ‘e 6 mei he taimi fakamuimui taha na‘e fakahoko ‘a ho huhu malu‘í.

Kapau ‘oku vaivai pe tu‘u lavea ngofua ‘a e fa‘unga malu‘i ‘o ho sinó

‘Oku fokotu‘u atu ke fakahoko ha tu‘oni huhu malu‘i hono tolu (third primary dose) ki he kakai ko ia ‘oku vaivai pe tu‘u lavea ngofua ‘a e fa‘unga malu‘i ‘o honau sinó. ‘Oku kehe ‘eni ia meí ha tu‘oni huhu fakalahi.

Ko e kakai ko ia ‘oku nau ‘atā atu ki ha huhu hono tolú (third primary dose) te nau to e lava foki ‘o ma‘u atu ‘a e huhu malu‘i fakalahí ‘i he ‘osi ha māhina ‘e 3 mei hono fakahoko honau huhu malu‘i hono tolu ‘o kapau ‘oku nau ta‘u 18 pe lahi hake. Kapau ‘oku nau ta‘u 16 pe 17, te nau lava ‘o ma‘u hanau huhu malu‘i fakalahi ‘i he ‘osi ‘a e māhina ‘e 6 mei hono fakahoko honau huhu malu‘i tefito hono tolú.

‘Ilo fekau‘aki mo e tu‘oni huhu malu‘i tefito fika tolú kapau ‘oku vaivai pe tu‘u lavea ngofua ‘a e fa‘unga malu‘i ‘o ho sinó. (external link)

Ngaahi ola ta‘e‘amanekina mei he ngaahi huhu malu‘i fakalahí

Ko e ngaahi ola ta‘e‘amanekina mei he ngaahi huhu malu‘i fakalahí ‘oku tatau pē ia mo e ngaahi ola ta‘e‘amanekina mei he ngaahi tu‘oni huhu malu‘i tefitó. ‘Oku kau ki ai ‘a e mamahi‘ia, fakakulokula pe fefulai ‘a e feitu‘u na‘e fakahoko ai ‘a e huhu malu‘í, langa‘ulu, tokotokakovi mo e ongo‘i hela‘ia pe ongosia.

‘Ilo fekau‘aki mo e ngaahi ola ta‘e‘amanekiná (external link)

Last updated: at