Ngaahi huhu maluʻí | Vaccines

‘Oku malu‘i ‘e he huhu malu‘í ‘a ho‘o fānaú, ho fāmilí mo ho komiunitií. ‘Oku ta‘etotongi ‘a e huhu malu‘i mei he COVID-19 pea ‘oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē ‘oku ta‘u 5 mo lahi hake.

Changes to second booster

Māori and Pacific peoples aged 40 and over can now get a second booster.

COVID-19 vaccine boosters

posterstriovax

‘Oku ma‘u atu ‘a e ngaahi saati fakamatala mo e ngaahi ma‘u‘anga tokoni ‘i ho‘omou lea fakafonuá

‘Oku mau ‘oatu ha ngaahi fa‘ahinga nāunau kehekehe ke poupou ki he ngaahi pisinisí, ngaahi ‘api ngāué, ngaahi komiunitií mo e ngaahi kautahá ke nau fakahoko atu ‘aki ‘a e tu‘unga ‘o e Fa‘unga Malu‘i meí he COVID-19 (COVID-19 Protection Framework).

‘E lava ke ke tukuhifo (download) mo pulusi ‘a ‘emau ngaahi faka‘ilongá, ngaahi fakavaká (templates), saati fakatātaá, vitioó, mo e ngaahi ‘ata meí he mītia fakasōsialé mei he‘emau Resource Toolkit (Ma‘u‘anga Me‘angāué).

Last updated: