Folau ki Nu‘u Silá | Travelling to New Zealand

Kuo fakaava ‘a e ngaahi kau‘āfonua ‘o Nu‘u Silá ‘Ilo fekau‘aki mo e me‘a ‘e fiema‘u ke ke fakahoko ‘i he taimi te ke folau mai ai ki Nu‘u Silá.

Fekau‘aki mo e folau ki Nu‘u Silá

Ke folau ki Nu‘u Sila, ‘oku fiema‘u ke ke fakakakato ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni ki ai.

Ko e ngaahi sitepu ‘oku ‘oatu ‘i laló ‘oku fakamatala‘i atu ai ‘a e ngaahi fakamo‘oni ‘oku fiema‘u ke ke ‘omai ke hū ‘aki Nu‘u Sila.

‘Oku ‘ikai ke toe fiema‘u ke ke fakahoko hao sivi kimu‘a pea ke toki folau ki Nu‘u Silá. ‘Oku ‘ikai foki ke toe fiema‘u ia ke huhu malu‘i koe, pe sivi koe ‘i ho‘o tū‘uta ki Nu‘u Silá.

‘E lava pē ke liliu vave ‘a e ngaahi fokotu‘utu‘ú - ‘e ‘oatu ‘e he ‘Imikuleisoni Nu‘u Silá ‘a e fakamatala fakamuimui tahá.

Folau ki Nu‘u Silá | ‘Imikuleisoni Nu‘u Silá (external link)

1. Vakai‘i pe te ke lava ‘o ha‘u ki Nu‘u Sila

Ke ke folau ki Nu‘u Silá, kuo pau ke ke fakakakato ‘a e ngaahi fiema‘u kotoa pē ki he fefolau‘akí.

Kimu‘a pea ke folaú, fakapapau‘i ‘oku kei ‘aonga ‘a ho‘o paasipootí. ‘E malava pē ke to e fiema‘u atu ke ke tohi kole ki ha Ngofua Fefolau‘aki Faka‘ilekitulōniki Nu‘u Sila (New Zealand Electronic Travel Authority - NZeTA).

Vakai‘i pe ‘okú ke ‘atā ke folau ki Nu‘u Sila | immigration.govt.nz (external link)

Tohi kole ki ha NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Fokotu‘u (book) ha taimi mo e ‘aho ki ho‘o folaú

Fokotu‘u (book) ‘a e taimi mo e ‘aho ki ho‘o folau ki Nu‘u Silá.

Vakai‘i ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni ‘a e kautaha vakapuná fekau‘aki mo e huhu malu‘í, ngaahi kaniselí mo e totongi falafokí telia na‘a fiema‘u ke liliu ho‘o ngaahi palaní.

‘Oku totonu foki ke ke to e fakakaukau‘i ‘a hono fakatau ‘o ha malu‘i ki he fefolau‘akí telia na‘a uesia ‘a ho‘o ngaahi palani fefolau‘akí. ‘Oku totonu foki ke ke to e fakakaukau ke ta‘ofi hao nofo‘anga ‘oku fe‘unga ki ha‘o nofo fakamavahe‘i, ‘o ka fiema‘u.

3. ‘I he mala‘e vakapuná

Kapau ‘e kaunga ki ai, te ke fiema‘u ‘a ho‘o:

  • paasipootí
  • visa – kapau ‘e fiema‘u
  • tikite folaú

4. Tū‘uta ki Nu‘u Silá

‘E fakapapau‘i ‘e he Potungāue Kasitomú (Customs) ‘a e hisitōlia ‘o ho‘o fefolau‘akí mo ha toe ngaahi fiema‘u ke he ki he hū maí. ‘Amanaki atu ki ha ngaahi vaha‘a taimi talitali fuoloa ‘i ho‘o hū mai ‘i he mala‘e vakapuná.

‘I he tafa‘aki ki he Malu ‘a e Ngaahi Me‘amo‘uí (Biosecurity), ‘e ‘i ai ha ngaahi nāunau talitali (Welcome packs) ke ma‘u atu mei ai. ‘Oku kau ‘i ho‘o nāunau talitalí ‘a e:

  • ngaahi me‘asivi vave ki he vailasí (RAT)
  • fakahinohino ki he siví mo hono tukuhake (upload) ‘o ho‘o ngaahi olá.

‘Oku mau fokotu‘u atu ke ke fakakakato ho‘o ngaahi siví pea tukuhake ho‘o ngaahi olá.

Ngaahi fiema‘u ki hono fakahoko ‘o ha sivi hili ‘a e tū‘uta ki Nu‘u Silá

Last updated: at