Folau ki Nu‘u Silá | Travelling to New Zealand

‘Oku fakaava fakakongokonga ‘a e ngaahi kau‘āfonua ‘o Nu‘u Silá lolotonga ‘o e ta‘u 2022.

Fekau‘aki mo e folau ki Nu‘u Silá

Ke folau ki Nu‘u Sila, ‘oku fiema‘u ke ke fakakakato ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni ki ai.

Ko e ngaahi sitepu ‘oku ‘oatu ‘i laló ‘oku fakamatala‘i atu ai ‘a e ngaahi fakamo‘oni ‘oku fiema‘u ke ke ‘omai ke hū ‘aki Nu‘u Sila.

‘Oku ‘ikai ke to e fiema‘u ke ke fakahoko hao sivi kimu‘a pea ke toki folau ki Nu‘u Silá.

‘E lava pē ke liliu vave ‘a e ngaahi fokotu‘utu‘ú - ‘e ‘oatu ‘e he ‘Imikuleisoni Nu‘u Silá ‘a e fakamatala fakamuimui tahá.

Folau ki Nu‘u Silá | ‘Imikuleisoni Nu‘u Silá (external link)

1. Vakai‘i pe te ke lava ‘o ha‘u ki Nu‘u Sila

‘E lava ke hūmai ‘a e kakai tangata‘i fonua Nu‘u Silá mo e kau folau kehe ‘oku nau ‘atā ki aí ki Nu‘u Sila pea fakahoko pē ‘e kinautolu hanau sivi ‘i he ‘enau tū‘utá. Ke vakai‘i pe ‘okú ke ‘atā ki ai, ‘a‘ahi ki he uepisaiti ‘a e ‘Imikuleisoni Nu‘u Silá.

Ko e tokolahi taha ‘o e kau folau ki Nu‘u Silá kuo pau ke nau ‘osi ma‘u kakato ‘a e ngaahi huhu malu‘i mei he COVID-19 kuo ‘osi fakangofuá, neongo ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi faka‘atā.

Kimu‘a pea ke folaú, fakapapau‘i ‘oku kei ‘aonga ‘a ho‘o paasipootí. ‘E malava pē ke to e fiema‘u atu ke ke tohi kole ki ha Ngofua Fefolau‘aki Faka‘ilekitulōniki Nu‘u Sila (New Zealand Electronic Travel Authority - NZeTA).

Vakai‘i pe ‘okú ke ‘atā ke folau ki Nu‘u Sila | immigration.govt.nz (external link)

Ngaahi fiema‘u ki he huhu malu‘í (Vaccination requirements) mo e ngaahi huhu malu‘i kuo ‘osi fakangofuá

Tohi kole ki ha NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Fokotu‘u (book) ha taimi mo e ‘aho ki ho‘o folaú

Fokotu‘u (book) ‘a e taimi mo e ‘aho ki ho‘o folau ki Nu‘u Silá.

Vakai‘i ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni ‘a e kautaha vakapuná fekau‘aki mo e huhu malu‘í, ngaahi kaniselí mo e totongi falafokí telia na‘a fiema‘u ke liliu ho‘o ngaahi palaní.

‘Oku totonu foki ke ke to e fakakaukau‘i ‘a hono fakatau ‘o ha malu‘i ki he fefolau‘akí telia na‘a uesia ‘a ho‘o ngaahi palani fefolau‘akí. ‘Oku totonu foki ke ke to e fakakaukau ke ta‘ofi hao nofo‘anga ‘oku fe‘unga ki ha‘o nofo fakamavahe‘i, ‘o ka fiema‘u.

3. Kamata‘i ‘a e fakapapau ma‘á e tokotaha folaú (traveller declaration)

Ko e kau folau kotoa pē ‘oku pau ke nau fakakakato ‘a e Fakapapau ma‘á e Tokotaha Folaú kimu‘a pea toki folau ki Nu‘u Silá. ‘I he ‘ene kakató, ‘e ‘oatu leva ha‘o Ngofua ma‘á e Tokotaha Folaú (Traveller Pass).

Kamata‘i ‘a ho‘o fakapapaú ‘i he vave taha ‘e ala lavá. Te ke lava ‘o kamata‘i ia ‘i ha ‘aho ‘e 28 kimu‘a pea ke toki folaú.

Kamata‘i ‘a hono fakafonu ‘o ho‘o fakapapau ma‘á e tokotaha folaú (external link)

Fakamatala totonu fekau‘aki mo e fakapapau ma‘á e tokotaha folaú (external link)

4. Fakakakato ‘a e fakapapau ma‘á e tokotaha folaú

Ke fakakakato ‘a ho‘o fakapapau ma‘á e tokotaha folaú, ‘e fiema‘u ke ke ‘omai ‘a e:

 • fakaikiiki ‘o e paasipootí
 • fakamatala ki he fefolau‘akí
 • fakamo‘oni‘i ‘o e huhu malu‘í (‘o ka fiema‘u)
 • hisitōlia ‘o e fefolau‘aki ‘i he ‘aho ‘e 14 kuo hilí
 • ngaahi fakaikiiki ki he fetu‘utaki ‘i Nu‘u Silá
 • ngaahi fakaikiiki ki he fetu‘utakí ‘i ha hoko ‘a ha me‘a fakatu‘upakē

To e vakai‘i tu‘o ua ‘a e ngaahi fakaikiiki kuó ke fakahū ki he fakapapau ma‘á e tokotaha folaú ke fakapapau‘i ‘oku nau tatau mo ho‘o fakamatala faka‘ofisialé.

‘E fiema‘u ke ke fakahā atu ‘a ho‘o Ngofua ma‘á e Tokotaha Folaú ‘i he taimi ‘o ho‘o fakahekeheka (check-in) ‘i he mala‘e vakapuná, pea ki he Kasitomu ‘a Nu‘u Silá (Customs in New Zealand). ‘E lava ke pulusi hano tatau pe tauhi ‘i ho‘o telefoni to‘oto‘ó. ‘Oku totonu ke ke kei to‘oto‘o pē ‘a e kotoa ‘o ho‘o ngaahi me‘a fakapepa ko ia kuó ke ‘osi tukuhake ki he Fakapapau ma‘á e Tokotaha Folau ki Nu‘u Silá.

Fale‘i ki hono tukuhake (uploading) ‘o ho‘o fakamatala fakapepá (external link)

5. ‘I he mala‘e vakapuná

Kapau ‘e kaunga ki ai, te ke fiema‘u ‘a ho‘o:

 • paasipootí
 • visa – kapau ‘e fiema‘u
 • tikite folaú
 • Ngofua ma‘á e Tokotaha Folaú kuo fakakakató
 • fakamo‘oni‘i ‘o e tu‘unga ‘o ho huhu malu‘í

Kapau ‘okú ke puke kimu‘a pea toki puna ho vaká

Kapau ‘okú ke puke kimu‘a pea toki puna ho vaká, pe ‘oku ke ma‘u ha ngaahi faka‘ilonga ‘oku tatau mo e ngaahi faka‘iolonga ki he COVID-19 hangē ko e Hayfever, ‘e malava ke ‘eke atu ‘e he kau ngāue ki he fakaheka ‘o e vakapuná pe ‘oku ‘i ai hao ngaahi faka‘ilonga. Kapau ‘e ‘eke atu ‘e fiema‘u ke ke ‘omai:

 • ha tohi fakamo‘oni fakafaito‘o mei ha tokotaha ngāue fakapalofesinale ki he mo‘ui leleí ke fakapapau‘i ‘oku ‘ikai te ke kei lava ke fakamafola atu pe ‘oku ‘ikai te ke ma‘u ‘a e COVID-19 (kuo pau na‘e ‘osi fakahoko hanau sivi ‘i he houa ‘e 48 kimu‘a pea toki puna honau vaká)
 • pe fakamo‘oni‘i mei he ola ‘o hao sivi na‘e tokanga‘i ‘e ha tokotaha kehe ‘oku ‘ikai te ke ma‘u ‘a e COVID-19. Ko e ngaahi sivi kuo faka‘atā ki he sivi kimu‘a he folaú:
  • ko ha sivi PCR na‘e fakahoko ‘o ‘ikai to e si‘i hifo ‘i ha houa ‘e 48 kimu‘a ‘i ho‘o ‘uluaki puna fakavaha‘apule‘anga ki Nu‘u Silá ni
  • ha me‘asivi vave ki he vailasí (rapid antigen test - RAT) na‘e tokanga‘i ‘e ha tokotaha kehe pe sivi loop-mediated isothermal amplification (LAMP) na‘e fakahoko ‘o ‘ikai to e si‘i hifo ‘i he houa ‘e 24 kimu‘a ‘i ho‘o ‘uluaki puna fakavaha‘apule‘anga ki Nu‘u Silá.

6. Tū‘uta ki Nu‘u Silá

‘E fakapapau‘i ‘e he Potungāue Kasitomu (Customs) ‘a e hisitōlia ‘o ho‘o fefolau‘akí, tu‘unga ‘oku ‘i ai ho huhu malu‘í, Ngofua ma‘á e Tokotaha Folaú, mo ha to e ngaahi fiema‘u ke he ki he hū maí. ‘Amanaki atu ki ha ngaahi toloi ‘i he fononga ki ho‘o hū mai ‘i he mala‘e vakapuná.

‘I he feitu‘u ‘oku sivi‘i ai ha Ngaahi Me‘a Mo‘uí (Biosecurity), ‘e ‘oatu ai ha‘o ki‘i kofukofu ke talitali lelei ‘aki koe. ‘I ho‘o kofukofu ki hono talitali lelei koé ‘oku ‘i ai ‘a e:

 • ngaahi me‘asivi vave ki he vailasí (RAT)
 • fakahinohino ki he siví mo hono tukuhake ‘o ho‘o ngaahi olá.

Fakakakato ‘o ho‘o ngaahi siví mo hono tukuhake ‘o ho‘o ngaahi olá ‘o fakatatau ki he fakahinohinó.

Ngaahi fiema‘u ki he fakahoko ‘o ha sivi hili ‘a e tū‘uta ki Nu‘u Silá

Last updated: at