Founga hono ngāue‘aki ‘a e Me‘asivi Vave ki he Vailasí | How to use a Rapid Antigen Test

‘E lava ke ngāue‘aki ‘a e ngaahi Me‘asivi Vave ki he Vailasí ‘e koe pē pe ‘i hano tokangaekina ‘e ha tokotaha supavaisa.

‘E ala lava ke kehekehe ‘a e ngaahi fakahinohino ki he siví ‘o makatu‘unga ‘i hono fa‘ahinga kalasí (brand). Ko e lahi taha ‘o e ngaahi me‘asivi vave ki he vailasí ‘oku nau muimui ki he ngaahi fakahinohino ‘oku hā atu ‘i laló, ka ‘oku ‘ikai kau kotoa ki ai. Kātaki ‘o muimui ki he ngaahi fakahinohino ‘a e kautaha na‘a nau fa‘u ‘a e me‘asiví.

Ko e ngaahi ola mei he Me‘asivi Vave ki he Vailasí ‘oku fa‘a ma‘u pē ia ‘i ha miniti ‘e 20.

Tānaki ‘o ha me‘a ke fakahoko hono sivi‘í

  1. To‘o ha me‘a ke milihi ‘aki ‘a e loto‘i ihú (nasal swab) mei hono tuku‘angá.
  2. Fakahū ‘a e me‘a milihí ki he loto‘i ihu ‘e taha ‘o a‘u ki he senitimita ‘e 2-3 meí he mu‘a ihú.
  3. Vilohi māmālie ‘a e me‘a milihí ‘i he loto‘i ihú ‘o tu‘o 5. Ngāue‘aki pē ‘a e me‘a milihi ihu tatau, to e fakahoko ‘a e me‘a tatau ki he loto‘i ihu ‘e tahá.
  4. Vakai ki he ngaahi fakahinohino ‘i he puha ‘oku fa‘o aí ke fakapapau‘i ‘a e taimi totonu ke siofi ai ‘a e ola ‘o ho siví. ‘E lava ke kehekehe ‘eni ‘o makatu‘unga ‘i he fa‘ahinga ‘o e me‘asiví.

Sivi‘i ‘o e me‘a kuo milihí

  1. Fohi‘i ‘o to‘o ‘a e tāpuni foila aluminiume mei he konga ki ‘olunga ‘o e ki‘i fo‘i hina tuku‘angá (extraction vial), ‘a ia ‘oku tauhi malu ai ‘a e me‘a milihí.
  2. Fakahū ‘a e me‘a milihi ihú ki loto ‘i he fo‘i hina tuku‘angá. Vilohi takatakai mālohi ‘a e me‘a milihi ihú ‘o ‘oua ‘e to e si‘i hifo ‘i he tu‘o 5.
  3. To‘o ki tu‘a ‘a e me‘a milihi ihú ‘aki hano vilohi mo lomi‘i ki he holisi ‘o e loto‘i hina tuku‘angá, ke fakamaha ‘a e huhu‘á mei he me‘a milihi ihú.
  4. Tāpuni‘i ‘a e hina tuku‘angá ‘aki ‘a e ‘umosi kuo ‘oatú pea lomi‘i ke ne mātu‘aki tāpuni malu ‘a e hina tuku‘angá. Hu‘i lelei ia ‘aki hano lulu‘i ‘a e konga ki lalo ‘o e hina tuku‘angá.
  5. Fulihi ke hanga ki lalo ‘a e ngutu ‘o e hina tuku‘angá pea puke ke fakahokohoko lelei ‘a e ngaahi me‘a kuo heu‘i mei ho ihú. Ki‘i kuku‘i ma‘ama‘a ‘a e hina tuku‘angá. Faka‘atā ke fakato‘i hifo ‘o fakatatau ki he ngaahi fakahinohino ‘i he me‘a ngāue, ke tō lelei hifo ki he me‘a kuo milihi maí.
  6. Kātaki ‘o vakai ki he ngaahi fakahinohino ‘i he me‘a ngāué pea muimui ki he taimi kuo fakapapau‘i ke vakai‘i ai ‘a e ola ‘o ho‘o siví.

Siofi ‘a e ola ‘o ho‘o siví

Hao meí he vailasí

Ko e fo‘i laine ‘e taha ‘oku tu‘u ‘i he tafa‘aki ‘o e mata‘itohi C ‘oku hā mei ai ko e ola ‘o e siví ‘oku hao mei he vailasí (negative).

Kapau te ke ma‘u mei he ola ‘o ho sivi ‘oku ke hao mei he vailasí pea ‘ikai ke ‘i ai hao ngaahi faka‘ilonga, ‘oku ‘ikai ke fiema‘u ia ke ke to e fakahoko ha me‘a.

Ma‘u ‘a e vailasí

Ko e fo‘i laine ‘e ua, taha ‘oku tu‘u ‘i he tafa‘aki ‘o e mata‘itohi C mo e taha ‘i he tafa‘aki ‘o e mata‘itohi T, ‘oku hā mai ai ko e ola ‘o e siví ‘oku ma‘u ‘a e vailasí (positive).

Ola ‘oku ‘ikai tonu (Invalid)

Ko e ‘ikai ha laine ‘oku tu‘u ‘i he tafa‘aki ‘o e mata‘itohi C ‘oku hā mai ai ‘oku ‘ikai tonu ‘a e ola ‘o e siví.

Kapau ‘oku ‘ikai tonu ha ola, kuo pau ke ke toe fakahoko ha sivi.

Lipooti ‘o e ngaahi ola ‘o ho siví

Manatu‘i ke lēsisita ‘a e ola ‘o ho‘o sivi RAT ‘i he www.MyCovidRecord.nz (external link) (pe telefoni ki he laine tokoní (helpline) ‘i he 0800 222 478 pea fili ‘a e 1), ke ke ma‘u ai ha fa‘ahinga tokoni mo e poupou te ke ala fiema‘ú.  

Ngaahi vitiō

Last updated: at