Founga ke lipooti ai ‘a e ngaahi ola meí ho‘o sivi ‘aki ‘a e Me‘asivi Vave ki he Vailasí | How to report your Rapid Antigen Test results

‘Oku totonu ke ke lipooti ‘a e ngaahi ola mei ho‘o sivi ‘aki ‘a e me‘asivi vave ki he vailasí (RAT) ‘o kapau te ke sivi pea ‘okú ke ma‘u pe ‘ikai ma‘u ‘a e vailasí. ‘E lava ke ke fakahoko ‘eni ‘i he ‘initanetí ‘o fakafou ‘i he ‘Eku Lekooti ki he Kovití (My Covid Record) pe telefoni ki he laine tokoní (helpline).

Lipooti ‘o e ngaahi ola ‘i he ‘Eku Lekooti ki he Kovití

‘E lava ‘e ha tokotaha pē ‘i Nu‘u Silá ni ‘oku ta‘u 12 pe lahi hake ‘o lēsisita ki he ‘Eku Lekooti ki he Kovití.

‘Uluakí, ‘e fiema‘u ke ke fokotu‘u Ha‘o ‘Akauni ki he Mo‘ui Lelei (My Health Account), pea ‘e faka‘atā atu ai koe ke ke lava ‘o hū atu ki ho ngaahi fakamatala fekau‘aki mo e COVID-19 ‘i he ‘initanetí. ‘E fiema‘u ha‘o tu‘asila ‘īmeili pē ‘a ‘au ke fokotu‘u‘aki ha‘o ‘akauni.

Ko ‘Eku Lēkooti ki he Kovití (My Covid Record)

Ko ‘ene ‘i ai pē ha‘o ‘akauní, ‘e lava ke ke tukuhake (upload) ki ai ‘a ho‘o ngaahi olá:

  1. Hū ki loto ‘i he ‘Eku Lēkooti ki he Kovití | mycovidrecord.health.nz (external link)
  2. Lomi‘i ‘a e ‘Self-report a Rapid Antigen Test (RAT) result’, lomi‘i pe kamosi ‘a e ‘Report a test result’.
  3. Lau ‘a e fakamatala ‘oku ‘oatú. Lomi‘i pe kamosi ‘Continue’.
  4. Lomi‘i pe kamosi ‘Myself’, fakahū ho‘o fika telefoni to‘oto‘ó, pea faka‘ilonga ‘a e puhá ‘o kapau ‘okú ke loto ke ma‘u atu ‘a e fakamatala ki he COVID-19. Lomi‘i pe kamosi ‘Continue’. Te ke lava foki ‘o lipooti mai ‘a e ola ‘o ha sivi RAT ki ha tokotaha kehe, te ke fiema‘u honau hingoa kakato, ‘aho fā‘ele‘i mo e fika NHI.
  5. Fakahā mai pe ko e hā ‘a e ngaahi laine ‘oku ‘asi mai ‘i ha‘o fili ‘a e ‘Io pe ‘Ikai (‘Yes’ or ‘No’). 
  6. Lomi‘i pe kamosi ‘a e ‘Enter result’.
  7. Fakapapau‘i ‘okú ke fiema‘u ke lekooti ‘a e ola ‘o ho siví ‘i ho‘o lekooki faka‘ofisiale ki he mo‘ui leleí ‘aki ho‘o lomi‘i ‘a e ‘Yes, enter result’.
  8. ‘E ‘asi mai ha fale‘i fekau‘aki mo e me‘a ke hoko hono fakahokó.

Kapau ‘okú ke fakahū ‘a e ola ‘o ho siví pea ‘oku ‘ikai ke tonu, ‘oku ‘i ai ‘a ho‘o miniti ‘e 20 ke to‘o ai ia.

Vitiō: Founga ki hono lipooti ‘o ha sivi na‘e fakahoko ‘aki ‘a e me‘asivi vave ki he vailasí (RAT) (external link)

Ma‘u atu ha tokoni ki hono ngaue‘aki ‘a ‘Eku Lekooti ki he Kovití

Kapau ‘okú ke fiema‘u ha tokoni fekau‘aki mo ‘Eku Lekooti ki he Koviti, fetu‘utaki ki he timi ‘a e Potungāue Mo‘ui, 8 pongipongi ki he 8 efiafi, ‘aho ‘e 7 ‘i he uike. ‘E tokoni kapau ‘okú ke mateuteu pea ‘i ai mo ho fika NHI.

‘Imeili: help@mycovidrecord.min.health.nz

Telefoni: 0800 222 478

Lipooti ‘o e ngaahi olá ‘i he telefoní

‘E lava ke ke lipooti mai ‘a e ngaahi ola ‘o ho‘o RAT ‘i he telefoní pe fiema‘u ke lipooti mai ha ngaahi ola RAT ‘o ha tokotaha kehe pea ‘oku ‘ikai ma‘u honau fika NHI, ‘aki ha telefoni ki he 0800 222 478 pea fili ‘a e founga hono 3.

Last updated: at