Founga ke ma‘u ai ha‘o Me‘asivi Vave ki he Vailasí | How to get a Rapid Antigen Test

‘E lava ‘e ha taha pē ‘i Aotearoa Nu‘u Silá ni ‘o ma‘u ta‘etotongi atu ha ngaahi me‘asivi RATs. Te ke lava ‘o ma‘u atu ‘eni mei ha feitu‘u tānaki‘anga pe ko hano ‘oatu ‘e ha taha kiate koe.

Kumi ha feitu‘u ma‘u‘anga me‘asivii heni | Healthpoint (external link)

Ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi ta‘etotongi ki he matá mo e ihú (face masks) ‘i he taimi te ke ma‘u atu ai ho‘o RATs

Te ke lava ‘o ma‘u atu ha me‘a ‘ufi‘ufi ta‘etotongi ki he matá mo e ihú ‘i he taimi te ke ma‘u atu ai ho‘o RATs mei ha senita fakahoko‘anga sivi. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke ongo‘i puke pe ‘i ai hao ngaahi faka‘ilonga ki he COVID-19. Kapau ‘okú ke ‘i ha tu‘unga ‘oku ala ke fakatu‘utāmaki lahi ange, ‘e lava ke ke ma‘u ta‘etotongi atu ha ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi P2/N95 ki he matá mo e ihú.

Kapau ‘okú ke nofo ‘i ha feitu‘u fu‘u mama‘o mei kolo pe ‘i ai hao ngaahi fiema‘u pau ki hono ma‘u atú, telefoni ki he 0800 222 478 pea lomi‘i ‘a e 3 ke talanoa ki he ngaahi me‘a ‘e lava ke ke fili ki aí.

Last updated: at