Founga ke ma‘u ai ha‘o Me‘asivi Vave ki he Vailasí | How to get a Rapid Antigen Test

‘E lava ‘e ha taha pē ‘i Aotearoa Nu‘u Silá ni ‘o ma‘u ta‘etotongi atu ha ngaahi me‘asivi RATs. Te ke lava ‘o ma‘u atu ‘eni mei ha feitu‘u tānaki‘anga pe ko hano ‘oatu ‘e ha taha kiate koe.

Kole ‘o ha Me‘asivi Vave ki he Vailasí

Te ke lava ‘o ‘ota ha‘o Me‘asivi Vave ki he Vailasí ‘i ha founga ‘e ua:

·         ‘I he uepisaiti ki he ‘Kole ‘o ha me‘asivi COVID-19: requestrats.covid19.health.nz (external link)

·         Telefoni ki he 0800 222 478 pea ke fili ‘a e founga (option) hono 3

Ke fakahū mai ha‘o kole ‘i he uepisaiti, ‘oku fiema‘u ke ke lava ‘o ma‘u ha telefoni to‘oto‘o ke fakapapau‘i ‘aki ‘a e ‘ota. ‘E lava ke ‘ota ‘a e RATs ma‘a ha tokotaha kehe.

‘Oku faingofua ‘a e ngaahi sitepu ke fakahoko ‘aki ha kole ki ha RATs ‘i he uepisaiti, muimui pē ki he ngaahi fakahinohino:

 1. ‘Alu ki he requestrats.covid19.health.nz (external link).
 2. ‘E ‘eke atu leva ‘e he uepisaiti pe ‘okú ke ongo‘i ha ngaahi faka‘ilonga ki he COVID-19 pea ‘okú ke ongo‘i kovi ‘aupito. Kapau ko ia, telefoni ki he 111 ‘i he taimi pē ko iá, pe ko hano, lomi‘i ‘a e ‘‘Oku ‘ikai ke u ongo‘i ha taha ‘o e ngaahi me‘a ko‘ení’.
 3. Fili ‘a e ‘Kamata leva he taimi ni’ (‘Start now’).
 4. Fahahū ‘a ho‘o fika telefoni to‘oto‘ó ki loto pea lomi‘i ‘a e ‘Hoko Atú’ (‘Continue’).
 5. ‘E tuku atu leva ha‘ mata‘ifika fakapapau‘i ‘e 6 ki ho‘o telefoni to‘oto‘ó. Fakahū ‘a e fika koeni ‘i he taimi te ke ma‘u atu ai pea lomi‘i e ‘Hoko atu’.
 6. Lau ‘a e ‘Fakamatala ki he Malu ‘a e Fakamatala Fakafo‘ituitui‘ ‘i he Foomu ‘Ota RAT‘ pea fakatonuki ‘a e puha ke ‘ilo‘i kuó ke lau ia. Pea lomi‘i ‘e ‘Tali pea Hoko Atu’ (Accept and Continue).
 7. ‘E ‘eke atu pe na‘á ke tū‘uta mai ki Nu‘u Silá ni mei muli ‘i he ‘aho ‘e fitu kuo hilí, fili ‘a e ‘Io‘ pe ‘Ikai‘ pea lomi‘i ‘a e ‘Hoko Atú’.
  1. Kapau na‘e ‘ikai te ke toki tū‘uta mai ki muí ni ki Nu‘u Silá ni, ‘e ‘eke atu pe na‘a ke toki ma‘u ki muí ni ha ngaahi faka‘ilonga ‘o e COVID-19. Tali ‘Io’ pe ‘Ikai’, pea fili ‘a e ‘Hoko Atú’. Fakahū ‘a e ngaahi fakaikiikí ki he foomú pea fili ‘a e ‘Fakahū ‘a e ‘otá’.
  2. Kapau na‘á ke toki tū‘uta mai ki Nu‘u Silá ni, fakakakato ‘a e ngaahi fehu‘í, kau ai ‘a e fika ‘o e vakapuna na‘a ke puna mai aí mo e ‘aho ‘o ho‘o tū‘utá, pea fili ‘a e ‘Fakahū ‘a e ‘otá‘
 8. ‘E ‘oatu ‘i he ‘ata faka‘osí ha fika ‘o e ‘otá mo ha fakafehokotaki‘anga ke ‘ilo‘i‘aki ha feitu‘u tānaki‘anga ke ma‘u atu mei ai ho‘o RATs. ‘E to e ‘oatu foki ai mo e fakamatala ki he fika ke telefoni ki ai kapau he ‘ikai te ke lava ‘o ‘alu ki he feitu‘u tānaki‘anga RAT.
 9. ‘E lī atu foki mo ha fekau ‘i ho‘o telefoni to‘oto‘ó mo e kouti ki he fika ‘o ho‘o ‘ota RAT. ‘E lava leva ke ke ‘alu ‘o ma‘u ‘a ho‘o RAT na‘e ‘otā mei ha feitu‘u tānaki‘anga ‘oku lisi atu ‘i he Healthpoint, pe ko e ‘alu ‘a ha tokotaha kehe ‘o ma‘u mai ho‘o ‘otá.

Ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi ta‘etotongi ki he matá mo e ihú (face masks) ‘i he taimi te ke ma‘u atu ai ho‘o RATs

Te ke lava ‘o ma‘u atu ha me‘a ‘ufi‘ufi ta‘etotongi ki he matá mo e ihú ‘i he taimi te ke ma‘u atu ai ho‘o RATs mei ha senita fakahoko‘anga sivi. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke ongo‘i puke pe ‘i ai hao ngaahi faka‘ilonga ki he COVID-19. Kapau ‘okú ke ‘i ha tu‘unga ‘oku ala ke fakatu‘utāmaki lahi ange, ‘e lava ke ke ma‘u ta‘etotongi atu ha ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi P2/N95 ki he matá mo e ihú.

‘Oku kei fiema‘u pē ke ke ‘Ota ‘a e Ngaahi Me‘asivi RAT ta‘etotongí mei he uepisaiti Request free COVID-19 RAT kits.

Kapau ‘okú ke nofo ‘i ha feitu‘u fu‘u mama‘o mei kolo pe ‘i ai hao ngaahi fiema‘u pau ki hono ma‘u atú, telefoni ki he 0800 222 478 pea lomi‘i ‘a e 3 ke talanoa ki he ngaahi me‘a ‘e lava ke ke fili ki aí.

Last updated: at