Ko e Siví | Testing

Fekumi ke ‘ilo‘i ‘a e fakamatala mo e fale‘i ki he fakahoko ‘o ha sivi, feitu‘u ke fakahoko ai ‘a e siví pea mo e me‘a ‘e hoko atú ‘o kapau ‘e ma‘u mei he ola ‘o ho siví ‘okú ke ma‘u ‘a e vailasí.

‘Oku ma‘u atu ‘a e ngaahi saati fakamatala mo e ngaahi ma‘u‘anga tokoni ‘i ho‘omou lea fakafonuá

‘Oku mau ‘oatu ha ngaahi fa‘ahinga nāunau kehekehe ke poupou ki he ngaahi pisinisí, ngaahi ‘api ngāué, ngaahi komiunitií mo e ngaahi kautahá ke nau fakahoko atu ‘aki ‘a e tu‘unga ‘o e Fa‘unga Malu‘i meí he COVID-19 (COVID-19 Protection Framework).

‘E lava ke ke tukuhifo (download) mo pulusi ‘a ‘emau ngaahi faka‘ilongá, ngaahi fakavaká (templates), saati fakatātaá, vitioó, mo e ngaahi ‘ata meí he mītia fakasōsialé mei he‘emau Resource Toolkit (Ma‘u‘anga Me‘angāué).