Founga ʻoku ngāueʻaki ki hono muimuiʻi ʻo e fehokotakí | How contact tracing works

Founga ʻoku tokoni ai ʻa hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí (contact tracing)

Ko e muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí ko ha founga ngāue ia ki hono kumi mo fetuʻutaki atu ki ha tokotaha kuo ngalingali ke ne uesia ʻi he COVID-19.

ʻI he taimi ʻoku sivi ai ʻo ʻilo ʻoku maʻu (positive) ha tokotaha ʻe he COVID-19, ʻoku ngāueʻaki ʻe he Potungāue Moʻuí mo e Ngaahi Poate Fakavahe ki he Moʻui Leleí ha ngaahi meʻangāue kehekehe ke fikaʻiʻaki pe ko hai naʻe ngali feohi vā ofi mo iá pea mo hai ha taha ʻoku toe ala pihia mei ai.

Ko e vave ange ko ia ʻo ʻetau muimuiʻi ʻa kinautolu naʻe feohi vā ofí, ko e toe vave ange ia ʻa ʻetau taʻofi ʻa e mafola ʻa e COVID-19.

Ke tokoni ke taʻofi ʻa e mafola ʻa e mahakí, ʻoku mau fokotuʻu atu ke ke muimuiʻi ʻa hoʻo fefonongaʻakí, ʻo kau ki ai ʻa e:

 • Feituʻu naʻá ke ʻalu ki aí.
 • Taimi ko ia naʻá ke ʻalu ai ki aí.
 • Ko hai naʻá mo feʻiloakí.

Founga ki hono muimuiʻi ʻo e ngaahi feituʻu naʻá ke ʻalu ki aí

Te ke lava ʻo tauhi ke ke ʻilo pau ʻa e ngaahi feituʻu naʻá ke ʻalu ki aí ʻaki ʻa e:

 • ngāueʻaki ʻo ha app fakakomipiuta ke lēkootiʻaki ʻa hoʻo feʻaluʻakí
 • tauhi ʻo ha tohinoa
 • tauhi ʻo ha lisi ʻi ha feituʻu malu, pe
 • faitaaʻi ʻo fakaʻasi ai ʻa e taimi ʻo hoʻo ʻi ha feituʻu.

Ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app pe ko ha tohinoa kapau te ke lava, ka ʻikai pea ngāueʻaki ʻa e founga ʻe ngāue lelei taha kiate koé. Fakaʻaiʻai atu ʻa ho fāmilí mo ho ngaahi kaungāmeʻá ke nau fakahoko ʻa e meʻa tatau.

NZ COVID Tracer app

ʻOku tokoni ʻa e app ʻNZ COVID Tracerʻ ʻa e Potungāue Moʻuí ke ke kamataʻi ai ha tohinoa fakaʻilekitulōnika.

Te ke lava ʻo:

 • hiki ʻata ai ʻa e ngaahi kouti QR fakaʻofisiale ʻa e ngaahi pisinisi ʻoku nau ngāueʻaki ʻení
 • tohiʻi ʻo tānaki atu ki ai ha ngaahi nouti ki he ngaahi feituʻu naʻá ke ʻi ai ka ʻoku ʻikai haʻanau saati kouti QR.

Kuo foʻu ʻa e app ke ne tauhi malu ʻa ho ngaahi fakamatalá pea mo tauhi ai hoʻo ngaahi fakamatala ʻoku tānakí (data) ke malu.

Ko ha fakamatala (ʻikai kau ki ai ha ngaahi fakamatala fakasitetisitika ʻoku ʻikai ʻiloʻi koe mei ai) ʻokú ke ʻoatu ki he Potungāue Moʻuí ʻe ʻikai toe vahevahe atu ia mo e ngaahi vaʻa ngāue ʻa e puleʻangá tukukehe ange kapau ko e vaʻa ngāue ko iá ʻoku kaunga fakahangatonu ʻi he ngāue ki hono maluʻi ʻo e moʻui ʻa e kakaí pea ko hono vahevahe atu ko ia ʻo e fakamatalá ʻe fiemaʻu ia ki he ngaahi ʻuhinga ki hono maluʻi ʻo e moʻui ʻa e kakaí ʻi he lolotonga ʻa e tō ʻa e toʻumahaki fakamāmani-lahi ko e COVID-19. ʻE ʻikai ʻaupito ke ngāueʻaki ia ki ha ngaahi taumuʻa ki hono fakahoko atu ʻo e laó.

Hili ʻa hono tukuhifó, ʻoku ngāueʻaki pē ʻe he NZ COVID-19 Tracer app ha konga siʻi ʻo hoʻo ʻinitanetí. Kapau ʻokú ke hohaʻa fekauʻaki mo ʻene ngāueʻaki ʻa hoʻo ʻinitanetí, te ke ala fiemaʻu ke ke fakatatali ke ke toki hoko ki he WiFi kimuʻa peá ke toki tukuhifo ʻa e app.

Tukuhifo ʻa e app meí he Apple App Store (external link) pe ko e Google Play (external link)

Fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e NZ COVID Tracer app (external link)

Pepa Tohinoa ki hono Muimuiʻi ʻo e Feohi Vā Ofí (NZ COVID Tracer booklet)

Te ke lava ʻo ngāueʻaki ʻa e pepa tohinoa ki hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí (NZ COVID Tracer booklet) ke tauhi ha pepa tohinoa ʻo e feituʻu kuó ke ʻalu ki aí kapau ʻoku ʻikai ke ke ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app. Ko e pepa tohinoa takitaha ʻoku peesi ʻe 30, ko ia ai ʻe ʻaonga ʻeni ʻi ha māhina nai ʻe 1.
 
Kapau te ke ngāueʻaki ʻa e pepa tohinoá, ʻoku mau fokotuʻu atu ke ke:

 • tauhi ʻa hoʻo pepá ʻiate koe koeʻuhí ke ke lēkooti ai ʻa hoʻo ngaahi feʻaluʻakí ʻi he taimi ʻokú ke mavahe ai mei ʻapí
 • kei fakamoʻoni pē ʻi he ngaahi tohi lēsisita ʻo e feohi vā ofí ʻi he taimi ʻokú ke ʻalu atu ai ki he ngaahi feituʻu hangē ko e ngaahi falekoloá.

Tukuhifo pea pulusi ha tatau ʻo e ngaahi pepa tohinoá

ʻE ala fiemaʻu ke ke liliu ʻa e ngaahi tuʻunga ʻi hoʻo mīsini pulusi tohí (printer) ke pulusi mai ha ngaahi peesi ʻataʻatā (blank pages) ʻi he lahi taha te ke fiemaʻú.

ʻOta mai haʻo pepa tohinoa

ʻE lava ke ʻota ʻa e ngaahi pepa tohinoá ʻi ha haʻinga taki pepa ʻe 10. Te ke lava ʻo ʻota ha ngaahi tatau maʻá u pe ke tufotufa atu ki ho komiunitií. ʻOku taʻetotongi pē ke ʻota eni pea ʻoku faʻa uike 2-3 pea toki maʻu atu.

ʻĪmeili atu ho hingoá, tuʻasilá, mo e lahi ʻo e pepa ʻokú ke fiemaʻú ki he Covid19Response@dpmc.govt.nz

Fakamatala lahi ange fekauʻaki mo hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí

ʻOku ʻi ai ʻa e fakamatala lahi ange ʻa e Potungāue Moʻuí fekauʻaki mo hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí.

Fakamatalaʻi fakaikiiki ʻo e muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí, kinautolu naʻe feohi vā ofi (close contacts) pea mo fakataimi (casual contacts) mo iá (external link)