Siví & muimui‘í | Testing and tracing

NZ COVID Tracer app

ʻOku tokoni ʻa e app ʻNZ COVID Tracerʻ ʻa e Potungāue Moʻuí ke ke kamataʻi ai ha tohinoa fakaʻilekitulōnika.

Te ke lava ʻo:

  • hiki ʻata ai ʻa e ngaahi kouti QR fakaʻofisiale ʻa e ngaahi pisinisi ʻoku nau ngāueʻaki ʻení
  • tohiʻi ʻo tānaki atu ki ai ha ngaahi nouti ki he ngaahi feituʻu naʻá ke ʻi ai ka ʻoku ʻikai haʻanau saati kouti QR.

Tukuhifo ʻa e app meí he Apple App Store(external link) (external link) pe ko e Google Play (external link)