Siví & muimui‘í | Testing and tracing

Ko hono fakahoko hao sivi mo hono muimui‘i ‘o e ngaahi feitu‘u kuó ke ‘i aí ‘a e ongo founga mahu‘inga ‘e 2 ke tokoni ki hono mapule‘i ‘o e COVID-19 ‘i Aotearoa Nu‘u Sila.

posterstriovax

‘Oku ma‘u atu ‘a e ngaahi saati fakamatala mo e ngaahi ma‘u‘anga tokoni ‘i ho‘omou lea fakafonuá

‘Oku mau ‘oatu ha ngaahi fa‘ahinga nāunau kehekehe ke poupou ki he ngaahi pisinisí, ngaahi ‘api ngāué, ngaahi komiunitií mo e ngaahi kautahá ke nau fakahoko atu ‘aki ‘a e tu‘unga ‘o e Fa‘unga Malu‘i meí he COVID-19 (COVID-19 Protection Framework).

‘E lava ke ke tukuhifo (download) mo pulusi ‘a ‘emau ngaahi faka‘ilongá, ngaahi fakavaká (templates), saati fakatātaá, vitioó, mo e ngaahi ‘ata meí he mītia fakasōsialé mei he‘emau Resource Toolkit (Ma‘u‘anga Me‘angāué).