Ko hono tui ‘o ha ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú | Wearing a face mask

‘Ilo ki he taimi ‘e fiema‘u ai ke ke tui ha me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú mo e founga te ke lava ai ‘o ‘ota ta‘etotongi atu kinautolu.

‘Oku tokoni ‘a e ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ke ta‘ota‘ofi ‘a hono fakamafola ‘o e COVID-19 ‘aki ‘a hono holoki hifo ‘o e lahi ‘o e ngaahi tulutaa‘i vailasí ‘oku:

  • fakamafola ‘e ha tokotaha ‘okú ne ma‘u ‘a e COVID-19
  • mihi‘i ki loto ‘e he kakai ‘oku nau vā ofí.

‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi feitu‘u ‘e ala fiema‘u atu ke ke tui ai ha me‘a ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú, hangē ko e ngaahi feitu‘u fai‘anga tauhi ki he mo‘ui leleí (ngaahi kilīniki GP, ngaahi falemahakí, etc.). Fakapapau‘i ‘okú ke ‘ilo ki he ngaahi fiema‘u ki he ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú.

Ko e feitu‘u kuo pau ke ke tui ai ha me‘a ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú

Te ke lava ‘o ma‘u atu ha ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi ta‘etotongi ki he ihú mo e ngutú ‘i he taimi te ke ma‘u atu ai ho‘o ngaahi me‘asivi siemu ola vavé (RATs) meí ha senitā fakahoko‘anga sivi. Kapau ‘okú ke ‘i ha tu‘unga ‘oku ala ke fakatu‘utāmaki lahi ange, ‘e lava ke ke ma‘u ta‘etotongi atu ha ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi P2/N95 ki he ihú mo e ngutú.

‘Ota ta‘etotongi ha ngaahi Me‘asiviSiemu Ola Vave (Rapid Antigen Tests) (external link)

Last updated: at