Ko hono tui ‘o ha ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú | Wearing a face mask

Ko e ngaahi me‘a ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ko ha founga ia ke tau malu‘i ai kitautolu mo e ni‘ihi kehé. ‘Oku mau fokotu‘u atu ke ke tui ha me‘a ‘ufi‘ufi ‘i he taimi ‘okú ke ‘alu atu ai ki ha ngaahi sēvesi tauhi ki he mo‘ui leleí pea mo tapou atu ke ke

Feitu‘u ‘oku ‘oku fokotu‘u atu ke tui ai ‘a e ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú

‘Oku kei mahu‘inga pē ‘a e tui ‘o e me‘a ‘ufi‘ufi ki he ngutú mo e ihú ko ha founga ia ke ta‘ofi‘aki ‘a e mafola ‘a e COVID-19 mo e ngaahi mahaki kehe ‘o e halanga mānavá, tautefito ki he‘ene kaunga ki he ngaahi feitu‘u tauhi ki he mo‘ui leleí mo e faingata‘a‘ia fakaesinó.

‘Oku mau fokotu‘u atu ke ke tui ha me‘a ‘ufi‘uhi ki he ihú mo e ngutú ‘i he taimi ‘okú ke ‘a‘ahi ai ki he ngaahi sēvesi fai‘anga tauhi ki he mo‘ui leleí, hangē ko e ngaahi falemahakí, kilīniki ‘a e toketaá, ngaahi fale talavaí, mo e kau toketā nifó.

‘E lava ‘e he ngaahi kautaha tauhi ki he mo‘ui leleí ‘o:

  • Kole atu ke ke tui ha me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ‘i ha ngaahi tu‘unga pe feitu‘u tu‘upau ke tokoni ke malu‘i kinautolu ko ia ‘oku tu‘unga mā‘olunga ange ‘a ‘enau tu‘u lavea ngofua ke nau puke lahi ‘aupito ‘i he COVID-19.
  • Kei hokohoko atu ‘a ‘enau fiema‘u ‘a e kau ngāué pe kau ‘a‘ahí ke tui hanau me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú lolotonga ‘o ho‘o kei ‘i loto ‘i honau falé.
  • Fiema‘u atu ke tui ha me‘a ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ke talangofua ki ha ngaahi fatongia pau ki he Mo‘ui Leleí mo e Malu mo Haó.

‘Oku tautautefito ‘a e mātu‘aki mahu‘inga ko ia ke tui ha me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ‘i he taimi ‘o e ‘a‘ahi atu ki he kakai ‘oku nau tu‘u lavea ngofua ange ke nau puke lahi ‘aupitó. ‘Oku kau ki heni ‘a e kakai matu‘otu‘a angé mo e kau toulekeleká, fanga ki‘i pēpeé, kakai ‘oku nofo ‘i he ngaahi fale tauhi‘anga ki he kau toulekeleká, kau puke /mahaki ‘i he falemahakí, ‘a kinautolu ‘oku ‘i ai hanau ngaahi fokoutua kehe mo e kakai faingata‘a‘ia fakaesinó.

Kapau ‘okú ke ala fakapipihi atu ‘a e vailasí pea fiema‘u ke ke sio pe ‘a‘ahi atu ki ha kautaha tauhi ki he mo‘ui leleí ke ma‘u atu ha tauhi fakafaito‘o ma‘á u, ‘e lava ‘e ha me‘a ‘ufi‘ufi hao lelei ki he ihú mo e ngutú ‘o ta‘ofi ‘a e ‘ea ‘uli meí he vailasí mei ha‘á ne mafola atu ki he ni‘ihi kehé, ‘o malu‘i ai kinautolu ‘oku nau nofo takatakai ‘iate koé pea tokoni ai ke fakasi‘isi‘i ‘a ‘enau tu‘u lavea ngofua ke pihia mei aí.

Feitu‘u ‘oku ‘oku tapou atu ke tui ai ‘a e ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú

‘Oku mau tapou atu ke ke tui ha me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ‘o kapau ko koé:

  • ko ha Tokotaha Feohi Vā Ofi ‘i ‘Api pea fakahoko hao sivi faka‘aho ‘i ha ‘aho ‘e 5
  • ‘okú ke tu‘u lavea ngofua ange ke ke puke lahi ‘aupito meí he COVID-19
  • ‘okú ke fie fakasi‘isi‘i ‘a ho‘o tu‘u lavea ngofua ke ke puke.

‘Oku mau toe tapou atu foki ke ke tui ha me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ‘i he ngaahi feitu‘u ko ‘ení:

  • founga fefononga‘aki fakatokoilahi, kau ai ‘a e ngaahi pasí, lēlue fetukutuku ki he ngāué, ‘i loto ‘i ha ngaahi vaka uta pāsese, ngaahi folau vakapuna, ngaahi tekisī mo ha ngaahi me‘alele kaungā heka totongi (ride-shares)
  • ngaahi feitu‘u ‘oku tokolahí
  • ngaahi feitu‘u tātāpuni malu ‘o ‘ikai lelei ai ‘a e fetāfeaki ‘a e ‘eá
  • feitu‘u ‘oku hoko ai ha feohi vā ofi, hangē ko ha ngaahi fepōtalanoa‘aki femātaaki.

‘E ‘i ai ha ngaahi feitu‘u ‘e ni‘ihi te nau kei kole atu pē ke tui ha me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú. Ko e tu‘utu‘uni pē ‘eni ia ‘a kinautolu pea ‘oku ‘ikai ke toe fiema‘u fakapule‘anga atu ia.

Ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi ta‘etotongi ki he ihú mo e ngutú

Te ke lava ‘o ma‘u ta‘etotongi ha ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ‘i he taimi ‘okú ke ‘alu ai ke ‘ave ‘a ho‘o ngaahi me‘asivi RAT ta‘etotongi meí he ngaahi feitu‘u ‘oku nau tufaki atú. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke puke pe ma‘u ha ngaahi faka‘ilonga ‘o e COVID-19.

Kumi ha feitu‘u ma‘u‘anga me‘asivi ofi atu kiate koe | Healthpoint (external link)

Kumi ha feituu fai‘anga sivi ‘oku nau ‘oatu ha ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi ta‘etotongi ki he ihú mo e ngutú | Healthpoint

Kapau ‘okú ke tu‘u lavea ngofua ange ke ke puke lahi, ‘e lava ke ke ma‘u atu ha ngaahi me‘a ‘ufi‘ufi P2/N95 ta‘etotongi.

Kakai ‘oku ‘i ha tu‘unga lavea ngofua ange ke puke lahi meí he COVID-19

Last updated: at