Ngaahi feituʻu ʻoku fai ki ai ʻa e tokangá | Locations of interest

ʻI he taimi ʻe hoko ai ha mafola ʻa e COVID-19 ʻi he komiunitií, ʻe fokotuʻu ʻe he Ministry of Health ʻi heʻenau uepisaití ʻa e ngaahi feituʻu fakamuimui taha naʻe ʻi ai ha niʻihi kuo siviʻi ʻo ʻilo kuo nau maʻu ʻa e COVID-19 pea ʻoku ʻiloa kinautolu ko e ʻNgaahi feituʻu ʻoku fai ki ai ʻa e tokangá (Locations of interest).

ʻOku mahuʻinga ke ke vakaiʻi pe naʻá ke ʻi ha feituʻu ʻoku fai ki ai ʻa e tokangá ʻi ha taimi pau. Kapau naʻá ke ʻi ai, ʻe tohiʻi atu ʻa e fakamatala fekauʻaki mo e meʻa ʻoku fiemaʻu ke ke fakahokó ʻi he tafaʻaki ʻo e feituʻu takitaha ʻoku fai ki ai ʻa e tokangá. ʻE makatuʻunga ʻa e meʻa te ke fakahokó ʻi he tuʻunga matuʻutāmaki ki ha pipihi ʻo e vailasí ʻi he feituʻu takitaha.

Kapau naʻe ʻikai ke ke ʻalu ki ha taha ʻo e ngaahi feituʻú, pe naʻá ke ʻalu ki ai ka naʻe ʻikai te ke ʻi ai ʻi ha taimi pau, ʻoku totonu ke ke siofi hoʻo moʻui leleí pea fakahoko pē hao sivi kapau te ke maʻu ha ngaahi fakaʻilonga.


Ngaahi feituʻu ʻoku fai ki ai ʻa e tokangá (external link)