Nofo fakamavahe‘i ‘i ‘apí | Isolating at home

Ko e me‘a te ke lava ‘o fakahoko ‘i he taimi ‘okú ke nofo fakamavahe‘i aí, kau ai ‘a e fale‘i kapau te ke mavahe meí he nofo fakamavahe‘í.

Lolotonga ‘o e ‘aho ‘e 5 ‘o e nofo fakamavahe‘í na‘e fokotu‘u atú

Kapau na‘e sivi koe ‘o ‘ilo ‘okú ke ma‘u ‘a e vailasi COVID-19, ‘oku fokotu‘u atu ke ke nofo ‘o fakamavahe‘i koe ‘i ha ‘aho ‘e 5, ‘o tatau ai pē kapau ‘oku tō ma‘ama‘a pē, ‘o kamata meí he ‘Aho 0.

Ko e ‘Aho 0 ko e ‘aho ia na‘e kamata ai ho ngaahi faka‘ilongá pe taimi na‘e sivi ai koe ‘o ‘ilo‘i ‘okú ke ma‘u ‘a e vailasí, pe ko e fē pē ‘iate kinaua na‘e tomu‘a hokó.  ‘Oku ‘uhinga ‘eni ‘oku ‘ikai totonu ke ke ‘alu ki he ngāué pe akó.

Kapau ‘oku fiema‘u ke ke mavahe meí ho ‘apí lolotonga ‘a e vaha‘a taimi ‘o e ‘aho ‘e 5 ‘o ho‘o nofo fakamavahe‘í, ‘oku mātu‘aki mahu‘inga ke ke tokanga ki hono ta‘ofi hono fakamafola ‘o e COVID-19 ki he ni‘ihi kehé.

‘Oku totonu ke ke tui ha me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ‘i he taimi kotoa pē te ke mavahe ai meí he falé.

‘Oku ‘ikai totonu ke ke ‘a‘ahi atu ki ha feitu‘u fai‘anga tauhi ki he mo‘ui leleí (tukukehe ki hano ma‘u atu ‘o ha tauhi fakafaito‘o), ha feitu‘u nofo‘anga tauhi ki he kau toulekeleká, pe fetaulaki mo ha tokotaha ‘oku tu‘u lavea ngofua pe puke lahi ‘aupito ‘i he COVID-19.

‘Oku totonu ke ke talanoa mo ho‘o ngāue‘angá fekau‘aki mo ho‘o foki ki he ngāué pe ko e foki ‘a ho‘o tamá ki he akó mo ‘ene puleakó, he ‘e ala fiema‘u ‘e ho‘o ngāue‘angá pe puleakó ke nau toe mateuteu lahi ange.

Kapau ‘okú ke nofo ‘i ha ‘apaatimeni pe nofo‘anga ‘i ha ‘otu feleti

Kapau ‘okú ke nofo ‘i ha ‘apaatimeni pe nofo‘anga ‘i ha ‘otu feleti, ‘oku totonu ke ke muimui ki he fale‘i ki he nofo fakamavahe‘í ‘o tatau mo ia ‘i he peesí ni:

 • tui ha me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ‘i he ngaahi feitu‘u fakatokolahí kapau ‘oku fiema‘u ke ke mavahe meí ho ‘apaatimentí, ‘o hangē ko ‘ení, ke ngāue‘aki ha loki fō ‘oku mou kaungā faka‘aonga‘i
 • fakamama‘o meí he ni‘ihi kehe ‘i he ‘otu ‘apaatimení
 • ‘oua ‘e heka ‘i he lifí mo ha taha kehe
 • ‘oua ‘e ngāue‘aki ‘a e ngaahi feitu‘u ‘oku kaungā faka‘aonga‘í ‘o hangē ko e ngaahi fale fakamālohisinó, vai kaukaú pe sauna lolotonga ‘o ho‘o nofo fakamavahe‘í.

‘I he hoko ‘a ha fakatamaki fakatu‘upakē, ‘oku totonu ke ke muimui ki he ngaahi founga angamaheni ki he fetukutukú/mavahé — tuku ha me‘a ‘ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ‘o ofi ki he matapā hū‘angá ‘o mateuteu ki ha‘o mavahe ‘i ha me‘a ‘e hoko.

Ko e nofo fakamavahe‘i mo ha fānau

‘Oku ‘i ai ha fanga ki‘i founga faingofua ke tokoni ke fakasi‘isi‘i ai ‘a e ala mafola atu ‘a e COVID-19 ‘i he taimi ‘okú ke nofo fakamavahe‘i ai mo ha‘o fānau.

Kapau ‘okú ke ma‘u ‘a e COVID-19 ka ‘oku ‘ikai ma‘u ia ‘e ho‘o fānaú, pe ‘oku nau ma‘u ia ka ke hao koe, ‘oku totonu ke ke:

 • fakasi‘isi‘i ‘a ho‘o feohi mo kinautolú ‘i he taimi ‘okú ke lava ai ‘ení
 • mohe ‘i ha loki kehe mei ho‘o tamá kapau ‘oku malava
 • faka‘ehi‘ehi meí he feohi mo e kakai kehe ‘i ho ‘apí ‘i he taimi ‘oku malava aí
 • tui ha me‘a ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú ‘i he taimi ‘okú ke ‘i ha loki ai fakataha mo ha ni‘ihi kehe
 • fakaava ‘a e ngaahi matapā sio‘atá ke fetāfeaki ‘a e ‘eá.

‘Oku mahino kiate kimautolu ko ha ni‘ihi ‘o e ngaahi me‘á ni ‘e ‘ikai ala malava ia, tautautefito ki he fānau iikí. ‘Oku mahu‘inga ‘a e ngaahi ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú mo e fetāfeaki ‘a e ‘eá ko e ongo me‘a tefito ia ke fakasi‘isi‘i‘aki ‘a e mafola ‘a e COVID-19.

Fakamālohisinó

Te ke lava ‘o fakamālohisino ‘i tu‘a ‘i ho ‘apí lolotonga ‘a ho‘o nofo fakamavahe‘í. Te ke lava ‘o fakamālohisino ‘i homou feitu‘ú, kae ‘oua ‘e faka‘aonga‘i ha fa‘ahinga feitu‘u ‘oku faka‘aonga‘i fakatokolahi, ‘o hangē ko ha vai kaukau pe fale fakamālohisino. ‘Oku ‘ikai totonu ke ke fakamālohisino mo ha kakai kehe tukukehe kapau ko e kupu kinautolu ‘o ho ‘apí.

Tokanga ke:

 • fakamama‘o meí he ni‘ihi kehé
 • fakahoko pē ha fakamālohisino ma‘ama‘a mo angamaheni.
 • to‘oto‘o ha me‘a ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú — ‘oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke tui ha me‘a ufi‘ufi ki he ihú mo e ngutú, ka te ke ala ongo‘i fiemālie ange ‘i ha‘o fakahoko ia.

Last updated: at