‘I he ‘osi ‘a ho‘o ma‘u ‘a e COVID-19 | After you have had COVID-19

Hili ange ‘a ho‘o ake mei he COVID-19 pea ke mavahe atu mei he nofo fakamavahe‘í, ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi me‘a ‘oku pau ke ke tokanga ki ai ‘i ho‘o fakaakeaké.

Foki ki he ngaahi me‘a ‘okú ke fakahoko ‘i ho‘o mo‘ui faka‘ahó

‘I ho‘o fakaakeake mei he COVID-19, ‘e malava ke ke ‘ilo‘i ‘oku faingofua ho‘o ongo‘i hela‘iá pe faingata‘a ho‘o mānavá. ‘Oku fa‘a hoko e me‘á ni ‘i he ‘osi ‘a e puké.

‘Oku totonu ke ke foki māmālie pē ki he ngaahi me‘a ‘okú ke fakahoko ‘i ho‘o mo‘ui faka‘ahó. Fakapapau‘i ‘oku:

 • lahi ho‘o mohé
 • lelei ho‘o kaí
 • ke mālōlō ‘i he taimi ‘oku fiema‘u aí
 • Taimi‘i ke māmālie pē ho‘o ngaahi me‘a ke fakahokó.

Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o ngaahi hoha‘a, ‘oku tonutonu ke ke ‘eke ki ho‘o toketaá pe tokotaha ngāue fakapalōfesinale ki he tokangaekina ‘o e moui lelieí.

Foki ki he ngāué

Kapau ‘oku kei ‘i ai ha‘o ngaahi faka‘ilonga ‘i he ‘osi ‘a e taimi ‘o ho‘o nofo fakamavahe‘í, ‘oku totonu ke hoko atu pē ho‘o nofo ‘i ‘apí mo e fakaakeaké. ‘Oku pau ke a‘u ‘eni ki he houa ‘e 24 hili ‘a e ‘ikai ke to e ‘i ai hao ngaahi faka‘ilonga.

‘Oku totonu ke ke talanoa ki ho‘o pulé pe supavaisá fekau‘aki mo e taimi ‘e fe‘unga ai ke ke foki atu ki he ngāué.

Foki ki he akó

Kapau ko koe pe ko ho‘o ki‘i tamasi‘i/ta‘ahine ‘oku kei ‘i ai hamo ngaahi faka‘ilonga ‘i he ‘osi ‘a e taimi ‘o e nofo fakamavahe‘í, ‘oku totonu ke hoko atu pē ‘a e nofo ‘i ‘apí mo e fakaakeaké. ‘Oku pau ke a‘u ‘eni ki he houa ‘e 24 hili ‘a e ‘ikai ke to e ‘i ai ha ngaahi faka‘ilonga.

‘Oku kau ki heni ‘a e ngaahi ‘apiako tokamu‘á, ngaahi ‘apiakó, kura mo e ako‘anga tēsialé.

Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke ‘omai ha fakamo‘oni ‘oku ‘ikai te ke ma‘u ‘a e vailasí mei he ola ‘o ho‘o sivi RAT pe PCR ke foki ki he akó.

Kapau ‘oku lahi hake ia ‘i he ‘aho ‘e 10 mei he kamata ‘o e ‘i ai e ngaahi fakaka‘ilonga ki he COVID-19 pe ‘oku ‘ikai to e puke ‘a e fānau, ‘oku ngalingali ‘oku ‘ikai tenau kei lava ‘o fakamafola atu ‘a e vailasí pea nau lava ke foki atu ki he akó.

Kapau ‘oku kei ongo‘i puke pē ha ki‘i tamasi‘i/ta‘ahine pe ‘oku fakalalahi kovi ange honau ngaahi faka‘ilongá hili ‘a e ‘aho ‘e 10, ‘oku totonu ke ‘oua tenau foki ki he akó. ‘Oku totonu ke ke talanoa ki ho‘o toketaá pe telefoni ki he Healthline ‘i he 0800 358 5453.

Foki ki he fakamālohisinó

‘I he taimi ko ia na‘a ke puke aí pea ‘ikai to e fakamālohisino pe ngaungaue lahi holo aí, ‘e fiema‘u ‘e ho sinó ha taimi ke foki ai ki he ngaahi lēvolo ‘o ho‘o fakamālohisino anga mahení.

‘E lava ke ‘oatu ha fale‘i lahi ange ‘e ho‘o toketaá pe tokotaha ngāue fakapalōfesinale ki he tokangaekina ‘o e moui leleí fekau‘aki mo e founga ke ke foki ai ‘o fakamālohisino ‘i he tu‘unga ‘oku ke ‘i aí. Te ke lava ‘o ma‘u atu ha fakamatala lahi ange ki he foki ‘o fakamālohisinó ‘i he uepisaiti ‘a e Health Navigator:

Ko e foki ki he ue‘i ‘o e sinó mo e fakamālohisino ‘i he hili ‘a e ma‘u ‘o e COVID-19 | healthnavigator.org.nz  (external link)

Fufulu ke ma‘a pea ngāue‘aki ‘a me‘a ke tāmate‘i ‘aki ‘a e siemu mei ho falé ‘i he ‘osi ‘a e nofo fakamavahe‘í

‘Oku lahi ‘a e fakamafola atu ‘o e COVID-19 ‘i he feohi vāofi mo ha tokotaha ‘okú ne ma‘u ‘a e vailasí ‘i he taimi ‘oku nau tale pe mafatua aí. Neongo ‘oku ‘ikai fa‘a hoko, te ke lava foki ‘o ma‘u ‘a e vailasí kapau te ke ala ki ha me‘a pe fukahi me‘a ‘oku ‘i ai a e vailasí, pea ke toki ala ki ho ngutú, ihú pe matá.

‘Oku lava ‘a e vailasí ke mo‘ui ‘i he ngaahi fukahi me‘á ‘i ha taimi nounou. Ka ‘oku vaivai ‘a hono konga ki tu‘á (outer membrane) pea faingofua ai ke tamate‘i ‘i he lelei ‘o e fufulu ke ma‘á mo e ngāue‘aki ‘a e me‘a tāmate siemú.

Ko e feitu‘u ‘i ha fale ‘oku ‘osi fakapapau‘i ‘oku ma‘u ai ‘e ha tokotaha ‘a e COVID-19 ‘i loto ‘i he houa ‘e 24 na‘e toki ‘osí, ‘e ngali lahi ‘a e faingamālie ke ma‘u ‘a e vailasí ‘i he ngaahi funga me‘á. ‘Oku totonu ke fufulu ke ma‘a mo ngāue‘aki ‘a e me‘a siemu ‘i he ngaahi funga me‘a kotoa pē.

Kapau te ke ma‘u ha ngaahi faka‘ilonga fo‘ou ki he COVID-19

‘i he ‘aho ‘e 28 pe si‘i ange mei he taimi na‘a ke ‘osi ma‘u ai ‘a e vailasí

Kapau te ke to e ma‘u ha ngaahi faka‘ilonga ki he COVID-19 pea kuo ‘osi ha ‘aho ‘e 28 pe si‘i ange ‘i he ‘osi ho‘o ma‘u kimu‘a ‘a e vailasí (tatau ai pē kapau na‘e ma‘u mei he ola ‘o ho siví ‘okú ke ma‘u ‘a e vailasí pe ko e taimi na‘e ‘uluaki ‘asi mai ai hao ngaahi faka‘ilonga) pea:

 • ‘oku si‘isi‘i ‘a ho‘o tu‘unga fakatu‘utāmakí, ‘oku ‘ikai fiema‘u ia ke to e fakahoko hao sivi ‘e taha — nofo ‘i ‘api pea fakaakeake, kae ‘oua leva kuo ‘osi ha houa ‘e 24 mei he ‘ikai ke to e ‘i ai hao ngaahi faka‘ilongá
 • ‘oku ‘i ai hao ngaahi faingata‘a‘ia fakaemo‘ui lelei pe ngaahi faka‘ilonga ‘oku tatau mo e COVID-19 pea ‘oku fakalalahi ke kovi ange, ‘oku totonu ke ke kumi ha fale‘i mei ha tokotaha ngāue ki he mo‘ui leleí pe Healthline ‘i he 0800 358 5453.

‘aho ‘e 29 pe lahi ange mei he taimi na‘a ke ‘osi ma‘u ai ‘a e vailasí

Kapau ‘oku to e ‘i ai hao ngaahi faka‘ilonga ki he COVID-19 pea kuo ‘osi ‘a e ‘aho ‘e 29 pe lahi ange mei he taimi na‘a ke ma‘u ai ‘a e vailasí, ‘oku totonu ke ke to e fakahoko hao sivi RAT. Kapau ‘oku ma‘u mei he ola ‘o ho siví ‘okú ke ma‘u ‘a e vailasí, ‘oku pau ke ke nofo fakamavahe‘i pea muimui ki he fale‘i tatau na‘e ‘oatu ‘i ho‘o ‘uluaki ma‘u ‘a e vailasí. 

Fakahoko hao sivi COVID-19

Nofo fakamavahe‘i ‘i ‘apí

Kapau ‘e ma‘u ‘e ha taha ‘oku mou nofo fakataha ‘a e COVID-19

‘I ho‘o sai pē mei he puke ‘i he COVID-19, ‘oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke to e nofo fakamavahe‘i ‘i he māhina ‘e 3 ka hokó kapau ‘oku ma‘u ‘e ha tokotaha ‘oku mou nofo fakataha mei he ola ‘o hono siví ‘okú ne ma‘u ‘a e vailasí.

Ko hono ‘uhinga he ‘oku si‘isi‘i ‘aupito ‘a e malava ke to e ma‘u ‘a e vailasí ‘i he lolotonga ‘o e vaha‘a taimi ko‘ení.

Ngaahi Feohi Vā Ofi ‘i Apí (Household Contacts)

COVID lōloá (Long COVID)

Ko e COVID lōloá ‘okú ne fakamatala‘i atu ai ‘a e ngaahi faka‘ilonga ‘oku kei hokohoko atú pe to e fakatupu ‘i ha hili ‘o e ‘uluaki taimi na‘e ma‘u ‘a e ngaahi faka‘ilonga ki he COVID-19. ‘Oku ala ke lōloa ange ‘i ha uike ‘e 12 ‘i he hili ‘a hono ‘uluaki ma‘u ‘e ha tokotaha ‘a e vailasí.

Ko e tokolahi ‘o e kakai ‘oku nau ma‘u ‘a e COVID-19 ‘oku nau sai ‘aupito mei puké ‘i he ‘osi ha uike ‘e 2 ki he 6, pea nau sai kakato ‘i loto ‘i he uike ‘e 12. Kaikehe, ‘oku lipooti mai ‘e he kakai ‘e ni‘ihi ‘a e ngaahi faka‘ilonga kehekehe ‘i ha taimi ‘oku lōloa ange mei he taimi anga maheni ki he fakaakaké.

Ko e ngaahi faka‘ilonga ‘o e COVID lōloá ‘e malava ke hokohoko atu ‘i ha ngaahi uike pe ngaahi māhina ‘i ha taini ‘e ni‘ihi. ‘E lava ke kau ki heni ‘a e:

 • ongo‘i tāvaivaia
 • nounou e mānavá
 • tale
 • mamahi ‘o e fo‘i mongá
 • ongo‘i maha‘iha‘i e fatafatá
 • langa ‘a e fatafatá
 • faingata‘a ke fakamama‘u ‘a e fakakaukaú, faingata‘a‘ia fakae‘atamai pe “ao‘aofia e fakakaukau” (‘brain fog‘)
 • faingata‘a ke mohe
 • ongo‘i ‘oku mahuhuhuhu ha konga ‘o e sinó
 • ninimo
 • langa ‘a e hokotanga hui
 • felāngaaki ‘a e uouá.

Ki ha poupou ki hono pule‘i mo e faito‘o ‘o e COVID lōloá, kumi tokoni mei ho‘o toketaá pe timi ki he tokangaekina ‘o e mo‘ui leleí.Ko e tokangaekina ‘o e mo‘ui lelei COVID-19 ‘oku fakapa‘anga kakato ia ‘o a‘u ki he uike ‘e 6 mei he ‘aho na‘e ‘uluaki ‘asi mai ai ho ngaahi faka‘ilongá pe ‘aho na‘e ma‘u ai mei he ola ‘o ho siví ‘okú ke ma‘u ‘a e vailasí, ko fē pe na‘e ‘uluaki hokó. 

Te ke ma‘u ha fakamatala lahi ange fekau‘aki mo e COVID lōloá, kau ai mo e ngaahi faka‘ilonga ‘oku lahi hono lipooti maí, ‘i he uepisaiti ‘a e Potungāue Mo‘uí:

Long COVID | health.govt.nz (external link)

Fakahoko hao huhu malu‘i ‘o kapau ‘oku te‘eki ke fai ia

‘I he ‘osi pē ho‘o puké pea kapau na‘e te‘eki ai ke fakahoko hao huhu malu‘i pe huhu fakalahi, ‘oku fale‘i atu ke ke kei fakahoko pē hao huhu malu‘i.

‘Oku totonu ke ke tali ‘i ha māhina ‘e 3 ‘i he ‘osi ho‘o sai mei he puké pea ke toki fakahoko hao huhu malu‘i mei he COVID-19.

Fakahoko hao huhu malu‘i mei he COVID-19

Last updated: at