Tokangaʻi & fakamavaheʻi | Care and isolation

‘Oku ‘i ai ha tokoni mo ha fale‘i ‘e lava ke ma‘u kapau te ke sivi ‘o ‘ilo ‘okú ke ma‘u ‘a e COVID-19 pea fiema‘u ke ke nofo ‘o fakamavahe‘i koe.

Last updated: at