Faimalaga ki Niu Hila | Travelling to New Zealand

Ko te alavaka o Niu Hila ka tatala faka vaega i te 2022.

Ko te faimalaga ki Niu Hila

Ka malaga koe ki Niu Hila, e iei na manakoga e tatau ke fakatino muamua e koe.

Ko na vaega ka taku atu ko na fakamaoniga e tatau ke ia te koe ka ulu atu koe ki Niu Hila.

Kua he manakomia e koe he pepa hiakiga mo tau malaga ke malaga ai ki Niu Hila.

E mafai ke vave lele ni huiga - Immigration New Zealand e kilatou tukua atu ni fakamatalaga fou.

Faimalaga ki Niu Hila | Immigration New Zealand (external link)

1. HIaki muamua ko koe e mafai ke malaga mai ki Niu Hila

Ko na hitiheni Niu Hila ma kilatou e fakataga ke malaga ki Niu Hila e mafai ke fai e kilatou a latou hukehukega ka taunuku mai. Ke hiaki pe fakataga koe, fano ki te Immigration New Zealand’s website.

Ko te lahiga o kilatou e malaga ki Niu Hila e tatau ke katoa na tui puipui COVID-19, ma e iei lava ietahi fakatagaga.

Ka ko heki malaga koe, fakamautinoa ko tau passport e lelei ke malaga ai koe. E ia manakomia foki koe ke apalai kihe New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA).

Ke hiaki pe fakataga koe ke malaga ki Niu Hila | immigration.govt.nz (external link)

Tulaga o te tui ma na tui e fakataga

Apalai mo he NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Fakatonu ho avanoa malaga

Fakatonu ho avanoa malaga ki Niu Hila.

Hiaki te polihi mo na tui ma na malaga kua fakaheai ma kilatou e malaga ai koe na teki e hui au peleni.

E tatau ke mafaufau koe ke iei hau travel insurance na teki kua afaina pe hui na peleni. E tatau ke iei he fale ke nofo kehe ai koe na teki atu e manakomia.

3. Kamata oi fakatumu te pepa ina tukutukuga

Ko tagata faimalaga uma e tatau ke fakatuma e kilatou te New Zealand Traveller Declaration ko heki malaga atu ai ki Niu Hila. Ka uma, oi kua foki atu tau Traveller Pass.

Kamata fakatumu tau pepa o na tukutukuga ihe taimi fakavave. E mafai ke kamata i na aho e 28 ko heki malaga ai koe.

Kamata fakatumu te pepa o na tukutukuga (external link)

Pepa malaga ma na tukutukuga (external link)

4. Fakatumu te pepa malaga ma na tukutukuga

Ke katoa tau pepa fakatumu mo na tukutukuga, e tatau ke iei:

 • na fakamatalaga i tau passport
 • fakamatalaga i to malaga
 • fakamaoniga o na tui puipui (kafai e manakomia)
 • ko au femalagaakiga i na aho e 14 kua teka atu
 • numela ma te tuatuhi hokotaga i Niu Hila
 • numela hokotaga fakavave

Toe hiaki mautinoa e hako na fakamatalaga i tau pepa malaga o na tukutukuga e tutuha ma na pepa fakamaonia mai te malo.

E tatau ke fakaali tau Traveller Pass kafai koe kua i te malae vakalele, ma te Customs i Niu Hila. E mafai ke fai hau kopi fa pepa pe teu ki tau telefoni lima. E manakomia ke kavatu uma na pepa fakamaonia na tuku atu e koe ki luga o te neti ina New Zealand Traveller Declaration.

Taki mo te tuku atuga o na pepa ki te neti (external link)

5. I te malae vakalele

Kafai io, e tatau ke iei hau:

 • passport
 • visa – kafai e manakomia
 • tiketi mo tau faigamalaga
 • kua katoatoa tau pepa femalagaakiga Traveller Pass
 • fakamaoniga mo koe i na tui puipui

Kafai koe kua he malohi ko heki malaga koe

Kafai koe kua he malohi ko heki malaga koe, pe iei ni auga COVID-19 ve ko te Hayfever, e mafai ke fehiligia koe e te tino tautua mo te vakalele pe iei ni o auga. Kafau kua fehili atu he tino e tatau ke foki:

 • he pepa fakamaonia mai he hui mo te ola malolo ko koe e he maua i ma auga pe maua i te COVID-19 (e tatau fai na hiakiga ienei i loto o te 48 itula ko heki malaga ai koe)
 • pe ko he fakamaoniga e molimau ko koe e he maua ona fai tau hiakiga COVID-19. Ko na hiakiaga e talia ka ko heki malaga:
  • e fai te hiakiga PCR he ova atu i te 48 itula ko heki malaga koe ki Niu Hila
  • Ko he hiakiga molimau vave o te anetiteni (RAT) pe ko te hukega loop-mediated isothermal amplification (LAMP) he ova atu i te 24 itula ko heki malaga muamua koe ki Niu Hila.

6. Taunukuga ki Niu Hila

E fakamaonia e te Customs au femalagaakiga, tulaga o to tui puipui, Traveller Pass, ma ho he tahi manakoga ke ulufale. E mafai ke tuai malie koe i te malae vakalele.

Ite Biosecurity, e foki atu tau afifiga fakafeiloaki. Te afifiga feiloaki tenei e iei ai:

 • na heti hiakiga vave o te anetiteni (RAT)
 • taki mo na hukehukega ma te tuku atuga o tau lipoti ki te neti.

Fakataunuku au hukehukega ma tuku te lipoti ki te neti e ve ona fakatonu atu.

Hukehukega manakomia kafai koe i Niu Hila

Last updated: at