Faimalaga kehe ma Niu Hila | Leaving New Zealand

Ko he ā tā koe e tatau ke fai kāfai koe e peleni ke malaga atu ki fafo o Niu Hila.

Fai hau peleni kako heki fai malaga koe

Kako heki faimalaga koē ki fafo e fautuagia atu ki mātou ke hiaki nā takiala e tatau ke mulimuli ki ei nā tino malaga o te atunuku e fano koe ki ei. Hiaki:

  • te kupega a te mālō o te atunuku e fia fano koe ki ei, pe tutū mālie toe felele ai, pe talanoa ki
  • te hui o te atunuku tenā ei Niu Hila.

Ko te tokalahiga o nā atunuku e manakomia nā tino malaga uma ke nonofokehe i ō lātou kāiga i te taimi e taunuku ai, fakahino ni fakamaoniga kua uma te fai ō tui puipui pe ko he lipoti hukehukega e hē maua i te COVID-19, kako heki faimalaga.

Lehitala to igoa ki te kupega SafeTravel. Kāfai koe e lehitala, e maua atu nā fakailoaga ki ni huiga ki ni fautuaga ki nā femalagākiga.

Lehitala ō fakamatalaga ki te kupega SafeTravel (external link)

International Travel Vaccination Certificates (Pepa fakamaoni o ō tui puipui nā fai i he atunuku i fafo)

Ko hō he tino e 12 ona tauhaga pe ova atu, na fai hona tui ki te COVID-19 i Niu Hila, e mafai i te taimi nei ke fakatagi ki he pepa fakamaonia ke malaga ai ki ni atunuku i fafo kua uma te fai o onā tui puipui - International Travel Vaccination Certificate.

Ko he tamā taimi lele pe he 1-2 minute e fakatonu ai hō pepa fakataga, oi imeli atu ai ki ā te koe i loto o he 24 itulā. E maua tō pepa fakamaonia e kui i te My Covid Record. Kāfai e hē maua te kaukaunaga tēnei, telefoni te numela  0800 222 478.

Mō ni iētahi fakamatalaga ki te International Travel Vaccination Certificates

Hukehukega-kako heki faimalaga kāfai koe e nofo malaga ki fafo o Niu Hila

Ko iētahi atunuku e manakomia na tino malaga ke i ei ni ō lātou lipoti o ni hukehukega ko ki lātou e hē maua i te COVID-19 kako heki faimalaga.

Fakafehokotaki te high commission, te embassy pe ko te consulate i Niuhila o te atunuku e fano koe ki ei, ke hiaki nā manakoga e tatau ona tapena koe ki ei.

Faiga o hō hukehukega kako heki faimalaga

  1. Kafai kua mautinoa tau peleni malaga, fakafehokotaki te Healthline pe ko tō fōmai kāiga
  2. Hakili pe ko āfea te mafai ai koe ke fai hō hukehukega. Ko te hukehukega e tatau ke fai tafapili lele ki te aho e peleni e malaga ai koe - hiaki te taimi o te mataloa e tatau ke fai ai e vēia ko nā taki a te atunuku e fano koe ki ei.
  3. E ōno totogi tō hukehukega.
  4. Ko tō hukehukega e kave ki he fale tui toto i te koga e nofo ai koe, e maua atu ai tō lipoti ki te fōmai pe ko koe lava. 
  5. E fakailoa atu e he fōmai te tulaga o tō hukehukega. E ōno lahi nā aho ke maua atu ai he lipoti o tō hukehukega, ko te mea ia nahe fakatamala ke tuku leva te faiga o to hukehukega.
  6. Kāfai e maua atu tō lipoti o tō hukehukega ko koe e hē maua i te fāmai, e maua atu tau kopi i te neti pe ko he kopi pepa ke kave ki te malae vakalele. Kāfai ko tō lipoti e fakailoa mai ko koe kua maua i te fāmai, e fakailoa atu e te fōmai pe ko ni ā te kā tutupu.
  7. Kave tō lipoti ko koe e hē maua i te fāmai ki te malae vakalele ke hiaki ai koe mo te vakalele. E ōno manakomia ke fakahino tō lipoti ki te kaufaigāluega i te malae vakalele o te atunuku e fano koe ki ei.

Iētahi fakamatalaga mō nā femalagākiga mai te Matāeke tau te Ola Mālōlō (external link)

Last updated: at