Kāfai e uma te fai o nā tui puipui Pfizer o tau tamaiti | After your child’s Pfizer vaccination

E vēia lava ko nā vailākau uma lele, ko te tui puipuia Pfizer e ōno i ei ai ni āfainaga mō ni iētahi tamaiti. Ko he vāega mahani lava tēnei ea te tino o te tagata, aua e taku mai ai ko te tui puipuia e aogā.

Ko nā tui puipui ko he auala tāua tenā ke puipuia ai e ki tātou nā tamaiti, vēia lava ko nā puipuiga mai te lā pe ko te fai o nā fuhipaku tavale. E puipuia ai tau tamaiti mai te lahi o nā fāmai pipihi ma e tāofia ai foki te pēhi o nā fāmai i tō kāiga ma te komiuniti.

E manakomia ni vaitui Pfizer e lua ke fai mō nā tamaiti ke puipui kātoatoa ai ki te COVID-19. E 8 vaiaho te vā e fai ai nā vaitui e lua. E mafai te vā o nā tui ke fakataigole ki he 21 aho kāfai e manakomia, fakatakitakiga, kāfai tau tamaiti e kāmata ni ona togafitiga i ni vailākau e tamate ai nā fitafita tau a tona tino (immunosuppressants).

Ko te vaitui Pfizer mō nā tamaiti e taki 5 ki te 11 tauhaga te mātutua kua uma te fakatotoka o nā hukehukega tau te ola mālōlō ki ni tamaiti i nā tupulaga iēnei mā, ko te lāhiga o ni āfainaga e lipotia mai e hē fakapokepoke, e he mataloa foki, mā e tutuha lava ki nā āfainaga e maua mai i iētahi tui puipui e fai māhani.

Ni āfainaga e ōno i ei

E vēia lava ko nā vailākau uma lele, e ōno ke fakalogogia e tau tamaiti ni āfainaga i he aho pe lua kāfai e uma te fai tō tui puipui Pfizer. Ko he mea mahani tēnei, ma ko he fakailoa e taku mai ai ko tona tino e hauniuni ke teteke te hiama.

Ko te lahiga o nā āfainaga e hē mataloa mā e hē āfaina ai te tokalahiga o nā tino i ā lātou fekau e fai i nā aho takitahi. Kāfai e hē fakalogogia e tau tamaiti ni āfainaga, e lelei foki, ko te vaitui e fai lava tana gāluega.

Ko nā āfainaga e takalahi ona lipotia mai ko:

 • te tigā pe fufula/kukula te mea na fai ki ei te tui
 • fitā pe vaivai
 • tigā te ulu
 • tigagā nā maho mā/pe tigagā nā hoko
 • makalili/fiva
 • fia puai

Kāfai tau tamaiti e hē logotonu tana fakalogo, e mafai e koe oi:

 • Tuku he meakie mālūlū, pe huhū, pe he pepa aiha ki luga o te koga na fai ki ei te tui mohe taimi pukupuku.
 • fakamautinoa e mālōlō lelei ma lahi ni vai e inu.
 • foki ni vai paracetamol pe ko ni ibuprofen kāfai e mataloa nā āuga
 • hakili fautuaga mai tō fōmai kāiga kāfai e hē ke mautinoa pe, kāfai nā āuga o tau tamaiti kua fakalalahi pe telefoni ki te Healthline i te numela 0800 358 5453

Nā āfainaga fakapokepoke e ōno tutupu

E mafai ke tutupu ni āfainaga e fakapokepokegia lahi, kae e heāheā lele oi tutupu. Ko nā tino Niu Hila e faia nā tui puipuia kua koleni ke fōgia nā tūlaga iēnei. Fakailoa ki te tino na fai e ia te tui kāfai ko tau tamaiti e vē e hē mālohi pe ko koe e popole, auā ko nā āfainaga fakapokepokegia lahi e tutupu vave kāfai e uma te fai o te tui puipui. Ko te mafuāga tenā e fakanofo ai tau tamaiti i he 15 minute ke kikila fakalelei.

Hakili fehoahoani tau te ola mālōlō

E i ei nā āfainaga e fakapokepoke lahi kae e heāheā oi tutupu, vēia ko ni huiga fakapokepoke e tutupu ki tō tino pe fula te fatu (Myocarditis and pericarditis)

Myocarditis and pericarditis ko ni tauale e afaina ai te fatu - e hē takalahi kae koni āfainaga fakapokepoke lahi e o te vaitui Pfizer. I nā hukehukega tau te ola mālōlō, e heki i ei ni tamaiti taki 5 ki te 11 tauhaga te mātutua kua maua i te fāmai, kae e tāua lahi lele ke mātau nā āuga mō nā tauhaga uma lele kua uma te fai o nā tui puipuia.

Kāfai e maua tau tamaiti i ni āuga fōu vēnei, e tatau koe ke hakili fehoahoani tau te ola mālōlō, maihe lava kāfai ko nā āuga iēnei e hē teka:

 • fifita, mamafa, hē logotonu pe tigā to fatafata pe ko tō ua
 • faigatā te manava pe taupuni te mānava
 • lagona vē e tau matapogia pe mata ninimo pe hē hāfia te ulu
 • hē hafia te tātā, vave pe tātā lahi lele te fatu, pe fakalogo ko te fatu e 'mihi ni tātā o te fatu. 

Lipotiaga o nā fakalogoaga

E tāua lele ke lipoti hō ni fakalogoaga e lagona e tau tamaiti kāfai e uma te fai o tona tui puipui ki te COVID-19 kae ke mātau ai e ki mātou te haogalēmū o te vaitui.

E mafai ke lipoti e koe ni āfainaga e fakalogogia e tau tamaiti ki te report.vaccine.covid19.govt.nz (external link) pe talanoa ki tō fōmai kāiga kāfai koe e fia talanoa ki ni tūlaga fakapokepoke e fia lipoti. Ko koe nahe popole ke mautinoa e koe ko nā āfainaga e māfua ona ko te vaitui, e māfua ai he lipoti.

E ōno maua atu foki hau fekau i te telefoni kāfai e uma te fai o te tui puipui COVID-19 o tau tamaiti, ke gogō atu ke fakatumu ni fehili pukupuku āgai ki ni fakalogoaga. Kāfai e fakatumu nā fakafehili (survey) e fehoahoani mai ke mātou iloa atili ai te vaitui i Niu Hila. Ko te fakafehili e hē fakamālohia mā e mafai koe ke fanokehe mai nā fakafehili i hō he taimi. E mafai koe ke tali ki te fekau kae e hē totogia. Mō ni iētahi fakamatalaga āgai ki te fakafehili e maua i te Medsafe.govt.nz/COVID-safety-reporting/ (external link).

Kāfai e hē ke mautinoa na āuga o tau tamaiti, telefoni te Healthline i te 0800 358 5453.

Kāfai e i ei ni mea e popole ai koe i te taimi tenā ki te haogalēmū o tau tamaiti, telefoni ki te 111 ma fakamautinoa e fakailoa ki tau tamaiti kua uma te fai tona tui puipuia ki te COVID-19 kae ke mafai ai ke iloilo koe fakalelei.

Ko nā tui puipui e puipui ki tātou

Ko nā tui puipuia e fehoahoani ke puipui ai nā tino uma lele e tuha pe fia te matua mai te lahi o nā fāmai pipihi, vēia ko te mihela ma te fulū. Hiaki ki tō fōmai kāiga ko koe mā tō kāiga kua kātoa nā tui puipuia.

E hē i ei ni fakapopolega ki te taimi e iētahi tui puipui e kehe mai i nā vaitui o te COVID-19, vēia ko na tui mihela, mami, lupela; ko koe nahe fakatamala ki te taimi e fai ai nā tui puipui iēnei.

Ahiahi te health.govt.nz/immunisation (external link) mō ni iētahi fakamatalaga.

Last updated: at