Toku pepa fakataga, kua uma te fai o te tui puipui | My Vaccine Pass

My Vaccine Pass ko he lipoti aloakia o te tulaga o ō tui puipui ki te COVID-19 e fakaaogā i luga o Aotearoa Niu Hila.

Manakoga i na tui puipui

Kua he manakomia My Vaccine Passes. Kae, e mafai e na pinihini ke fakaauau te fakaaogaga.

E tumau te tulafono tui puipui a te Malo mo ana tahi lala ona ai ko hokotaga tumau ma kilatou e fakapopolegia i te maua i te famai COVID-19, pe lahi he avanoa ke maua ai i te COVID-19.

Na tui puipui ma te galuega

Ni fakamatalaga āgai ki te My Vaccine Pass

Ko te My Vaccine Pass ko he numela QR e fakaaogā ke fakamāonia ai te tulaga o ō tui puipui. Oioti te auala e talia ke fakamāonia ai te vāega tēnei. Ko te pepa violē na fōki atu i te umaga o te fai o ō tui puipui, pe ko he tuhi na lafo atu e fakailoa atu ai kua uma te fai o ō tui puipui, e hē ni lipoti iēnei e taliagia ke fakamāonia ai te tulaga o ō tui puipui

Ko nā tamaiti ei lalo ifo o te 12 tauhaga ma te 3 mahina, e hē manakomia ke i ei ni pepa fakamaonia ai ō lātou tui puipui.

Kikila ki nā fakamatalaga āgai ki te Peleni Taki o te puipuiga ki te COVID-19 - COVID-19 Protection Framework

E mafai e koe oi fehili ki hō Vaccine Pass kāfai koe:

 • kua 12 ō tauhaga pe ova atu ma kua uma te fai ō vaitui e lua o te tui puipui e igoa ki te Pfizer, i Niu Hila.
 • na fai ō tui puipui i he atunuku i fafo i he tui puipui e fakataga (external link).
 • e lua ō vaitui puipui na fai i te tui puipui e igoa ki te AstraZeneca i Niu Hila.
 • e i ei hō fakataga i luga o he tulaga tau te ola mālōlō

Ko tō Vaccine Pass ei loto ai tō igoa, tō aho fānau ma he numela QR. E hefe e koe ki loto o he mahini, vēia ko tau telefoni, pe fai hau kopi pepa.

Ko tau pepa fakataga e uma tona aogā i he 6 mahina mai te aho na fai ai.

E maua vēhea hō Vaccine Pass

Ko te auala vave e maua ai hō Vaccine Pass, kui i te kupega My Covid Record. Ko he tamā taimi lele te fakatonu ai hō pepa fakataga, oi imeli atu ai ki ā te koe i loto o he 24 itulā.

E haini vēhea ki te My Covid Record

E uma loa tō haini ki te My Covid Record:

 1. Log ki loto.
 2. I te matākupu e tuhi ai ‘Passes and certificates’, filifili te laina e tuhi ai ‘Request pass or certificate’.
 3. Oi matala ai te itūlau e tuhi ai ‘Select a pass or certificate’. Filifili ai te ‘My Vaccine Pass’ oi pito ai te ‘Continue’.
 4. I te itūlau e tuhi ai ‘Your details’ tuhi te imeli e lafo atu ki ei tō pepa vaccine pass ma filifili ai te ‘Request pass’.
 5. Oi hula mai ai te itūlau ke fakamautinoa nā fakamatalaga
 6. E tatau ona maua atu tō pepa i loto o he 24 itūla
 7. Kāfai e maua atu tau imeli, e mafai e koe oi hefe pe teu te pepa fakataga kāfai e kiliki te igoa e tuhi ai ‘Add to Apple Wallet’ pe ko te Google Play, ‘Save to phone’. Pē, e mafai foki ke fai hau kopi pepa


Kāfai e hē mafai e koe oi tatala te My Covid Record, pe fakatonu he pepa fakataga mo he tahi tino e koe, fakafehokotaki te kaufaigāluega i te Matāeke tau te Ola Mālōlō i he imeli pe telefoni ki ei.

Imeli: help@mycovidrecord.min.health.nz
Telefoni: 0800 222 478 (8am ki te 5pm, Aho Gafua ki te aho Falaile)

Kāfai koe nā tui i he atunuku i fafo

Ko koe e tatau ke apalai ki te Mataeke tau te Ola Mālōlō ke mafai tō lipoti tui puipui na fai i he tahi atunuku ke fakaopoopo ki te polokalame e lehitala ai nā tui puipui a Hila - New Zealand’s COVID Immunisation Register (CIR). E tatau te mea tēnei ke fai e koe kako heki maua mai tō Vaccine Pass.

Mō ni iētahi fakamatalaga ki nā tui puipui o te COVID-19 vaccinations ma nā pepa fakamaonia (external link)

Ko ai te mafai ke maua ni pepa fakataga

Kāfai e hē mafai ke fai hō tui puipui i te Pfizer i luga o ni mafuāga tau te ola mālōlō, e i ei te auala ke mafai ai koe ke fakataga ke nahe faia hō tui puipui E tatau koe ke talanoa ki tō fōmai, e fai e ki lātou te tuhi apalai mō koe.

Mō ni iētahi fakamatalaga āgai ki nā fakataga ke nahe tui ma nā pepa fakataga (external link)

Last updated: at