Fakamaoniaga kua uma te fai o tō tui puipui | Proving you are vaccinated

Hakili pe vefea ona maua na fakamaoniaga kite fai o to tui puipui i Niu Hila vena foki kafai koe kua malaga atu ki fafo

Last updated: at