Te tui puipui e igoa ki te Pfizer | The Pfizer vaccine

Hakili atili na fakamatalaga agai kite tui puipui Pfizer ma vefea ona fai ho tui.

Kote tuipuipui Pfizer

Kote tui puipui kautu o te COVID-19 e fakaaoga i New Zealand e fai e te Pfizer-BioNTech. Ko he tahi igoa e iloa ai, kote Comirnaty.

Ko he mRNA-based (messenger ribonucleic acid) tui puipui. E he maua i loto ni vailahi e ola, mate pe kua fakaheaoga. E he afaina pe filofilo fakatahi ma to DNA pe ko na tini.

E he totogia ma e avanoa ki tagata uma i New Zealand 5 tauhaga agai ki luga.

Kote tui puipui tenei ote Pfizer e fakapitoa mo te 5-11 tauhaga. E taikole ma e he malohi ve kote tui puipui mo kilatou e matutua.

Toe hakilikili atili na fakamatalaga ki na tui mo kilatou e 5-11 tauhaga

Taimi ite va o na tui

 • 18 tauhaga agai ki luga: e tatau ke lua o tui puipui e va ite 3 vaiaho. E manakomia ho tui fakaopoopo kafai kua hao te 6 mahina talu te fai o to tui muamua.
 • 16 ma te 17 tauhaga: e tatau ke lua o tui puipui e va ite 3 vaiaho. E manakomia ho tui fakaopoopo kafai kua hao te 6 mahina talu te fai o to tui muamua.
 • 12 kite 15 tauhaga: e tatau ke lua o tui puipui e va ite 3 vaiaho. Ko na tui fakaopoopo e he avanoa mo kilatou i lalo ifo ote 16 tauhaga.
 • 5 kite 11 tauhaga: E fautuagia ke 8 ia vaiaho e va ai na tui. Ko na tui fakaopoopo e he avanoa mo kilatou i lalo ifo ote 16 tauhaga.

Toe hakilikili atili na fakamatalaga ki na tui booster

Kote tuipuipui Pfizer

Fakatonu ho avanoa mo te tui puipui ote Pfizer kui atu ite Book My Vaccine (external link) pe vili kite COVID Vaccination Healthline ite 0800 28 29 26.

Ko kilatou kua katoatoa na koleniga ite tui puipui e kilatou tuia koe ki to alofi lima. Ko te tui e lua fatoa mafai ke tui ai koe ka hao te 3 vaiaho talu te fai ote tui muamua. Kafai kote tui muamua kote Pfizer, e tatau la ke vena foki ma te tui e lua.

Ko koe e tatau ke fakatalitali mo he 15 minute ka uma to tui ke onoono ai koe ma mautino ko koe e malohi lelei.

Kafai ko koe kua 18 tauhaga pe ova, e mafai ke fai ho tui fakaopoopo ka maua te 3 mahina talu te fai o au tui muamua.

Kafai ko koe kua 16 pe 17 tauhaga, e mafai ke fai ho tui fakaopoopo ka maua te 6 mahina talu te fai o au ite tui COVID-19.

Toe hakilikili atili na fakamatalaga ki na tui booster

Kote tuipuipui Pfizer ma ana fakatinoga

Kote tui puipui kote Pfizer e fakatonu e ia na vaega o to tino ke teteke kite vailahi ote COVID-19. E akogia ai la e to tino ke matau na vailahi ote COVID-19 kae ke fakaaoga na anetipoti ke miha kiei. Ko na anetipoti e taofi e ia te vailahi ke he afaina o hele ma e fehoahoani ke tamate te vailahi.

Kafai kua maua e koe te COVID-19 ite lumanaki, ko to tino kua maua e ia te fofo ke puipui ai koe, kae ke he tauale lahi ai koe ite famai.

E vefea ona iloa kote tui puipui Pfizer e aoga

Ko na tui puipui COVID-19 kua lahi na hukehukega kua fai kiei.

E mautinoa e aoga te tui puipui Pfizer aua na lahi na mahina e fai ai na hukehukega ma fakaaoga kihe toka 40,000 o tagata kako heki fakataga ai te tui. Ko na fakaikuga na maua mai i na hukehukega na fakatuha ai na kulupu na fai na tui puipui ma na tahi kulupu na fai olatou vai (vai mahima palu). I na hukehukega na fai, na iloa ai e maua te 95% ote puipuiga mai na auga ote COVID-19.

E vefea ona hiaki te haogalemu o na tui fakaaoga

Medsafe ko te fakalapotopotoga puipui faitonu ia o New Zealand. E hiaki e kilatou na apalai mo na fualakau ma na vai uma lele, ei loto ai na tui puipui, ke mautinoa e talafeagai ma na tulaga puipui mo te haogalemu ote lalolagi ma na hitene talafeagai mo te atunuku. E fautuagia e kilatou ho he vai e fakaaoga i loto o New Zealand kafai e talafegai ma na hitene fakatatia.

Medsafe ite taimi nei kua tuku atu e kilatou te fakatagaga ke fakaaoga te tui puipui Pfizer (ma he onoonoga) kite fakaaogaga i New Zealand. Ko tona uiga kua iei te fakatagaga, kae e tatau te Pfizer ke foki e ia kite Medsafe na lipoti taukave ma fakaauau ke fakailoa ai e talafeagai ma na hitene ate lalolagi.

E tautuku pea e Medsafe ma onoono te haogalemu o te puipuiga ma te aoga ote tui. E onoono na lipoti i na hukehukega taukave ite lalolagi, ma na lipoti e maua mai i na tino iloa fakapitoa ote ola malolo ma kilatou kua uma te tui puipui.

Na afainaga tulaki mai

E ve ko vai uma, e mafai ke lagona e koe ni afainaga i na aho hohoko kua uma te fai ai to tui. Ko he vaega e fai ma tutupu, ma ko he fakailoga tena ko to tino e fakatau kite vailahi.

Kote lahiga o na afainaga tulaki mai e he mataloa ma e he afaina ke fai ai ho tui puipui e lua pe fakatino ai na galuega e taukave e koe i na aho taki tahi. Ko ietahi afainaga e tulaki mai e mafai ke afaina te mafai e koe ke kave taavale pe ko te fakaaogaga o ni mahini.

Ko na afainaga ote tui e lipoti ho mai kote:

 • e lagona te tiga pe hula malie ite koga na tui ai
 • lagona te iva ma te vaivai
 • tigaulu
 • tiga o na maho ite tino
 • makalilia
 • hokoga tiga
 • fiva
 • kukula ite koga na tui ai
 • fia puai.

Ko ietahi afainaga e tulaki mai kafai kua uma te tui puipui e lua.

Na afainaga tulaki mai e fakapopolegia

E iei na afainaga tulaki mai e heahea oi tupu kae fakapopolegia.

Myocarditis ko te hulahula o na maho kahukahu ote fatu ma ko he afainaga tulaki mai e gafa lelei kite tui puipui Pfizer.

Na auga e mafai ke iei:

 • fatafata tiga he mahani ai
 • hela
 • kua kehe tau fakalogo ki to fatu/kua tata fakavave te fatu.

Lipotiga o na afainaga tulaki mai

E mafai ke lipoti e koe na afainaga tulaki mai kite CARM, Centre for Adverse Reactions Monitoring pe kote Koga mo te Matauga o na vaega e tutupu kafai kua uma te tui. CARM kohe fakaputuga o na iloa ki he lihi kite matauga o na vaega e tutupu (na afainaga tulaki mai) i na vai fualakau ma na tui puipui i New Zealand.

Lipoti ohe matauga o na vaega e tutupu kua uma te tui (external link)

Fakamaonia kua uma te fai o to tui puipui

Fakamatalaga o My Covid Record ko he website e mafai ai ke hiaki ma talohaga koe ki tau COVID-19 lekoti mo na tui puipui, ma kitea ai ni o hukehukega na fai ite COVID-19. Kote tuatuhi ote website kote mycovidrecord.health.nz

Ite website tenei, e mafai koe ke:

 • Talohaga kihe kopi o tau COVID-19 vaccination lekoti - ei loto na numela o te batch, numela ote vai tui, igoa ote tui ma kilatou na fai na tui ienei, ma na tahi fakamatalaga e manakomia e koe ke fakaopoopo ki te lekoti ola malolo o koe. Kafai e manakomia e koe te vaega tenei mo he tahi tino, vili te 0800 222 478
 • Talohaga mo Taku Pepa Fakamaonia ote Tui - kohe pepa lekoti e fakamaonia e te Malo kite tulaga o toku tui COVID-19 ke fakaaoga i Aotearoa New Zealand. E mafai ke talohaga mo koe pe kohe tahi tino.
 • Talohaga he Certificate ote Tui Fakamaonia mo Femalagaakiga ite Lalolagi - ke fakamaonia ai te tulaga o na tui o koe i fafo ihe tahi atunuku. E mafai ke talohaga mo koe pe kohe tahi tino.
 • Matauga o au hukehukega na fai mo te COVID-19.
 • Tuku atu kite neti to lipoti fakavave ote anetiteni. E mafai ke fakaopoopo e koe to lipoti pe kohe lipoti mo he tahi tino.

Kua he manakomia e te Malo he Pepa Fakamaonia ote Tui ke kaufakatahi ai koe kina pihinihi, fakatahiga ma fakafiafiaga vena ma na tautuga e manakomia e koe. E mafai e na pihinihi oi filifili ke fakaoga na Pepa Fakamaonia ote Tui kafai e iei ni popolega tau te ola malolo pe ko ni mafuaga tau kite puipuiga. E he mafai e na pihinihi ma ni fakalapotopotoga ke taofi kilatou i lalo ote 12 tauhaga ke ulu atu ki loto e ui lava e he iei ni Pepa Fakamaonia ote Tui.

Fakamaumauga ki My Covid Record

Mo ni ietahi fakamatalaga

Last updated: at