E hakili vēhea ni fakamatalaga fakamoemoegia ma taumamao ma nā tino fakahehē | How to find trustworthy information and avoid scams

Hakili pe maua vefea na fakamatalaga e hako ma talitonugia mo te COVID-19

Ko te tui puipuia ki te COVID-19 e hē totogia, e āvanoa foki ki tagata uma lele i luga o Niu Hila e taki 12 tauhaga te mātutua ma ova atu.

Ahiahi ki te Book My Vaccine, pe telefoni ki te COVID Vaccination Healthline ke fakatonu hō āvanoa.

E lahi lele nā fakamatalaga i luga o te neti ma te vāteatea āgai ki te tui puipuia o te COVID-19. E ōno i ei ni lagona fitā ma faigata ke iloa nā fakamatalaga e fakamoemoegia. Fakamautinoa e maua au fakamatalaga mai ni fakamaumauga fakamoemoegia ma, nahe fakahoa atua ni fakamatalaga vaganā e mautinoa e koe e hako.

E maua i fea ni fakamatalaga fakamoemoegia

E maua e koe ni fakamatalaga fakamoemogia, e fatu mai i ni iloa faka haienitihi i luga i nā vāega iēnei:

Te Matāeke tau te Ola Mālōlō

Ko te Matāeke tau te Ola Mālōlō e taki e ia te hihitemi tau te ola mālōlō ma te hē katoatoa te tino, ma ko tona tiute kātoatoa ko te kikilāgia ma te fakaleleigia o te hihitemi tenā.

Tui puipuia o te COVID-19 — Matāeke tau te Ola Mālōlō (external link)

Te Immunisation Advisory Centre (IMAC)

Ko te IMAC ko he fakalāpotopotoga e gafa ma te atunuku kātoa, e i loto i te Iunivehite o Aukulani i te pito ei loto ai nā vāega fakapitoa School of Population Health. E tuku maia ni fakamatalaga e hako e taki mai i ni hukehukega a te lalolagi ma Niu Hila āgai ki nā tui e puipuia ai ki nā fāmai, nā aogā ma nā fakapokepokega o nā tui puipuia.

Immunisation Advisory Centre (external link)

World Health Organization (WHO)

Ko te WHO koe he ofiha e o Mālō Kaufakatahi (United Nations), ma e taukikila e ia te ola mālōlō lelei o te lalolagi.

Tui puipuia o te COVID-19 — WHO (external link)

Nā tala fakahehe āgai ki nā tui puipuia o te COVID-19

E i ei nā mea tāua e tatau ke kē iloa e uiga ki nā tui puipuia āgai ki nā fakahehē

  • Ko koe e hē fakafehiligia atu ke totogi e koe te tui puipuia pe totogi ke tāofi ai hō āvanoa i te laina fakatalitali.
  • Ko nā fakamatalaga faka te mālō āgai ki te vaitui e kaumai mai he tino e fakamoemoegia, vēia ko te Matāeke tau te Ola Mālōlō, Unite against COVID-19 pe ko te district health board (DHB).
  • E hē fanatu lele he tino o te kaufaigāluega ki tō fale ke fai ai tō tui puipuia, vaganā ai la na malilie ki ei ki tātou.
  • Ko koe e hē fakafehili atu lele ki ni fakamatalaga tōtino i luga o te telefoni (text or email). Kāfai e kē kitea, lipoti ki te CERT NZ ma ko koe nahe tali mai ki te fekau e kavatu.
  • Kāfai e maua hau imeli, telefoni pe lafo hau meli i te telefoni, fakafehili atu ai ki ni fakamatalaga tau tupe āgai ki te tui puipuia, ko he scam. Lipoti vave ki te CERT NZ.

 Kāfai e kē kitea he mea āgai ki te tui puipuia e vēia e hē hako, lipoti ki te CERT NZ (external link)

Pe, e mafai e koe ke telefoni ki ei i te numela 0800 237 869.

Hakili iētahi fakamatalaga fakahehe āgai ki te tui puipuia o te COVID-19. (external link)