Faiga o tō tui puipuia o te COVID-19 | Getting your COVID-19 vaccine

Hakili na fakamatalaga kite tui puipui COVID-19, ma vefea ona fai o tui puipui