E fakaaogā vēhea te Rapid Antigen Test | How to use a Rapid Antigen Test

Ko nā Rapid Antigen Tests e mafai ke fai lava e koe pe fai kae e i ei te tino e fehoahoani atu ki te faiga.

E kehekehe lava te faiga o nā hukehukega iēnei, e fua lava ki te kamupani e ā lātou te fauhaga. E lahi lele nā rapid antigen testing e mulimuli ki nā fakatonuga iēnei i lalo, kae hē ko nā mea hiaki uma. Fakamolemole oi mulimuli ki nā fakatonuga a te kamupani e ā lātou te mea hiaki.

E mahani lava oi maua he lipoti e fakaaogā ai te Rapid Antigen Test i he 20 minute

Kaumaiga o nā mea ke hiaki pe i ei he hiama

  1. Kavekehe mai te mealakāu (swab) e mau ai te meavavae mai loto o te tona taga
  2. Tuku ki loto o he pūihu, e tuha e 2-3cm mai te gutu o te pūihu.
  3. Olo fakatāmilo mālie te lākau e mau ai te meavavae fakalima ki te koga tenā o te pūihu. Toe fakaaogā lava te lākau tēnei e mau ai te meavavae, oi toe fai te faiga tēnei ki te tahi pūihu.
  4. Hiaki nā fakatonuga i te puha o te mahini hukehuke ke fakamautinoa te taimi hako ke faitau ai te lipoti. E kehekehe na taimi e fua lava ki te mahini.

Hukehukega o nā mea na kaumai ke hiaki

  1. Fofole kehe te pepa gigila i luga o te gutu o te fagu, e i loto ai he hipili e fehoahoani ki te hukehukega o nā hiama.
  2. Tuku te lākau e mau ai te meavavae ki loto o te fagu tēia e i ei ai te hipili. Heo lahi fakatāmilo faka 5 te lākau e mau ai te meavavae i loto o te fagu.
  3. Fēke ma fakatāmilo te mealākau e mau ai te vavae ki te i tū o te fagu ke fakafano kehe te hipili mai te meavavae, oi kavekehe ai.
  4. Tapuni te fagu i tona tāpuni lava, fēke lahi ki lalo. Tātā mālie te muli o te fagu ke lūlū fakalelei
  5. Fufuli te fagu mai luga ki lalo ma tāofi lelei. Kokoma mālie te galu Fakagogolo nā hipili ki luga o te meavavae e vēia lava ko nā fakatonuga ki te faiga o te mahini.
  6. Fakamolemole oi hiaki nā fakatonuga o te mahini ma mulimuli ki te taimi e tatau ke hiaki ai nā lipoti.

Faitauga o nā hukehukega

E hē i ei he hiama (negative)

Ko te laina e fokotahi te laina i tafa o te C, ko tona uiga e hē i ei he hiama (negative)

Kāfai e maua tō lipoti e hē i ei he hiama oi e hē i ei ni ō āuga, e hē iei hau tahi mea e fai.

E iei te hiama (positive)

Ko nā laina e lua, fokotahi i te tafā C ma te tahi i te T, ko tona uiga e iei te hiama (positive).

Lipoti e hē lelei

Kāfai e hē i ei he laina i te tafā C, ko tona uiga ko te hukehukega e hē lelei te faiga.

Kāfai ko te lipoti e hē lelei te faiga, e tatau ke toe fai hō hukehukega.

Lipotiga o ō lipoti

E tatau ke fakailoa tō lipoti. E mafai ke fakailoa i loto o tō My Covid Record.

Fano ki te kupega mycovidrecord.health.nz (external link) pe telefoni ki te 0800 222 478 ma piki te filifiliga 3.

Kāfai ko koe e i loto o te hikimi o nā vaganā mō nā tino e taku ni close contact - ni tino nae tafapili ki he tino kua maua i te hiama, e tatau ke fakailoa e koe tō lipoti ki tō pule faigāluega.

Ata vitiō

Last updated: at