Pe fakailoa vēhea to lipoti Rapid Antigen Test | How to report your Rapid Antigen Test results

E manakomia ke fakailoa nā lipoti o au rapid antigen test (RAT) o ō hukehukega pe lelei pe hē lelei. E mafai ke fakailoa kui i te neti i te My Covid Record pe telefoni ki te helpline.

Fakailoaga o nā lipoti kui i te My Covid Record

Ko hō he tino i luga o Niu Hila e 12 ona tauhaga pe ova atu, e mafai ke fai hona faila i te My Covid Record.

Heti muamua hau faila My Health Account, e mafai ai ke kē kitea ō Fakamatalaga tau te COVID-19 i luga o te neti. E manakomia hō tuātuhi imeli mō koe lava ke fai ai hō faila.

My Covid Record (Toku Lipoti COVID)

E i ei loa hō faila, oi mafai ai ke tuku ō lipoti ki te neti:

  1. Fakaaogā o fakamatalaga ke fano ai koe ki te My Covid Record | mycovidrecord.health.nz (external link)
  2. I lalo o te ulutala ‘Self-report a Rapid Antigen Test (RAT) result’, lolomi pe kiliki te ‘Report a test result’.
  3. Faitau na fakamatalaga e tuku atu Lolomi pe kiliki te ‘Continue’.
  4. Lolomi pe kiliki te ‘Myself’, tuhi tō numela telefoni taukave, ma tiki te puha kāfai e malie koe ke maua atu nā fakamatalaga tau COVID-19. Lolomi pe kiliki te ‘Continue‘. E mafai foki ke fakailoa mai he lipoti o te RAT mō hē tahi tino, e manakomia e koe te igoa kātoa, te aho fānau ma te numela falemai (NHI).
  5. Filifili Io ‘Yes’ pe ‘Heai’ ke fakailoa mai pe ko iēfea na laina e kitea i tō hukehukega. 
  6. Lolomi pe kiliki te ‘Enter result’.
  7. Kiliki te ‘Yes, enter result’ ke fakamautinoa ko koe e fofou ke tuku ō lipoti ki luga o nā lipoti āloakia tau tō ola mālōlō
  8. E i ei nā fautuaga e hula ake pe ko he ā te kā fai.

Kāfai e fakatumu lava e koe ō lipoti kae na pahala te fakatumuga o tau lipoti, e 20 minute e mafai ai ke toe kavehe e koe.

Vitio: E fakailoa vēhea te rapid antigen test (RAT) (external link)

Ke i ei ni fehoahoaniga i te fakaaogāga My Covid Record

Kāfai e manakomia hē fehoahoani ki te fakaaogāga o te My Covid Record, fakafehokotaki te kaufaigāluega a te Matāeke tau te Ola Mālōlō mai te 8am ki te 8pm, 7 aho o te vaiaho. E fehoahoani kāfai e ia te koe tō numela falemai NHI.

Imeli: help@mycovidrecord.min.health.nz

Telefoni: 0800 222 478

Fakailoaga o nā lipoti i luga o te telefoni

E mafai e koe oi fakailoa te lipoti o tō RAT i te telefoni pe ko ni lipoti RAT e ō he tahi tino kae e hē i a te koe tē lātou numela falemai, telefoni ki te 0800 222 478 ma piki te filifiliga 3.

Last updated: at