Fakamatalaga āgai ki te COVID-19 | Information about COVID-19

Hakili na fakamatalaga kite COVID-19 na auga ma na itukaiga hiama e maua ai