Faiga o na mata puipui | Wearing a face mask

Ke iloa e koe na taimi e tatau ai ke fai ai na puipui mata ma e he totogia kafai e fai tau ota.

Ko na mata puipui e taofi ai te sosolo ote famai COVID-19 i te fakataikole o te numela o te vailahi e pipihi:

  • fakapipihi e he tino e maua i te COVID-19
  • manava e ni tino tafapili kiei. 

E iei na koga eina tatau ke fai ai na mata puipui, ve ko na fale tau te ola malolo (GPs, falemai, etc). Fakamautinoa e tauhihi koe ki na fautuaga foue tau kina mata puipui.

Ke iloa e koe na taimi e tatau ke fai ai o mata puipui

E maua na mata puipui falemai kafai e piki na hukuga vave o te anetiteni (RATs) mai na koga kua fakaavanoa. Kafai ko koe ei he tulaga fakapopolegia ka maua i te famai, e mafai ke maua fua e koe na foliga puipui P2/N95.

Ota he totogia na Hukega Vave o te Anetiteni (external link)

Last updated: at