Tapena ma nonofo haogalēmū | Prepare and stay safe

Puipui koe ma iētahi tino mai te COVID-19, kui i te mulimuli o koe ki nā fautuaga tau te ola mālōlō.

posterstriovax

E i ei nā pepa kave fekau ma nā lihohi e āvanoa i tau gagana

E tuku atu e ki mātou ni lihohi valevale ke fehoahoani ki nā pihinihi, nā fale faigāluega, nā komiuniti ma nā fakalāpotopotoga ke fakatino na manakoga o te Ata taki o te COVID-19 - Protection Framework.

E mafai e koe ke i ei hau kopi mai te neti, ma hau kopi pepa o te mātou pine fakamau, nā pepa taki, ata kavefekau, vitiō, ma iētahi vāega e i luga o te neti mai ā mātou  lihohi fakamāopoopo (Resource Toolkit).