Kikila lelei ma nofokehea | Care and isolation

E i ei nā fehoahoaniga ma nā fautuaga e āvanoa kāfai ko koe e lipotia mai kua maua i te fāmai ma e manakomia ke nofokehea tautahi.

Last updated: at