உங்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நிரூபணம் செய்வது | Proving you are vaccinated

நியூசிலாந்தில் பயன்படுத்தவும் அயல்நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும்போதும் எவ்வாறு தடுப்பூசி சான்றை பெறுவது என்பதை பற்றி கண்டறியவும்

Last updated: at