உங்கள் COVID-19 வேக்ஸின் | Getting your COVID-19 vaccine

நியூசிலாந்தில் COVID-19 தடுப்பூசிகளை பற்றியும் எவ்வாறு தடுப்பபூசிப் போட்டுக் செய்துகொள்வது என்பது பற்றியும் கண்டறியவும்

Last updated: