நோயறிவுச்-சோதனைகள் மற்றும் தொற்று உள்ளவர்களைக் கண்டுபிடித்தல் | Testing and tracing

சோதனை செய்துகொள்வது மற்றும் நீங்கள் எங்கு சென்றிருந்தீர்கள் என்று தடமறிவது ஆகியன Aotearoa New Zealand இல் COVID-19 ஐ எதிர்கொள்வதற்கான 2 முக்கியமான வழிகளாகும்.

posterstriovax

உங்கள் மொழியிலேயே அறிவிப்புகளும் வளங்களும் கிடைக்கின்றன

‘கோவிட்-19 பாதுகாப்புத் திட்ட-வரைவு’ (COVID-19 Protection Framework) சூழல்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் வர்த்தகங்கள், வேலைத்தலங்கள், சமூகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு ஆதரவுதவியாக இருக்க நாங்கள் பல வகைப்பட்ட மூலவளங்களை அளிக்கிறோம்.

எமது சின்னங்கள், வடிவுருக்கள், சுவரொட்டிகள், காணொலிகள், மற்றும் சமூக ஊடக விளம்பரத் துண்டுகளை நீங்கள் எம்முடைய ‘மூலவளப் பொதி’ (Resource Toolkit)-யில் இருந்து வலையிறக்கம் செய்து அச்சிட்டுக்கொள்ளலாம்.