ஆதரவுதவி | Support

பொருளாதார மற்றும் நல்வாழ்வு ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது.

கடைசியாக மீதமுள்ள COVID-19 பொது சுகாதார நிபந்தனைகளை அரசாங்கம் நீக்கியுள்ளது; 7 நாட்கள் கட்டாய தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளல் மற்றும் சுகாதார வசதிகளுக்கு வருபவர்களுக்கு கட்டாய முகக்கவசங்கள். 

முழு அறிவிப்பையும் படிக்கவும் 

இந்த வலைப்பக்கத்தைப் புதுப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். புதுப்பிக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலுக்கு விரைவில் இப்பக்கத்தை மீண்டும் பார்வையிடவும்.