பராமரிப்பு மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் | Care and isolation

உங்கள் COVID-19 நோய்க்கான சோதனை முடிவு நேர்மறையாக அமைந்து சுய தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளும் அவசியம் ஏற்பட்டால் ஆதரவும் அறிவுறுத்தலும் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றன.

Last updated: at