பராமரிப்பு மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் | Care and isolation

உங்கள் COVID-19 நோய்க்கான சோதனை முடிவு நேர்மறையாக அமைந்து சுய தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளும் அவசியம் ஏற்பட்டால் ஆதரவும் அறிவுறுத்தலும் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றன.

கடைசியாக மீதமுள்ள COVID-19 பொது சுகாதார நிபந்தனைகளை அரசாங்கம் நீக்கியுள்ளது; 7 நாட்கள் கட்டாய தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளல் மற்றும் சுகாதார வசதிகளுக்கு வருபவர்களுக்கு கட்டாய முகக்கவசங்கள். 

முழு அறிவிப்பையும் படிக்கவும் 

இந்த வலைப்பக்கத்தைப் புதுப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். புதுப்பிக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலுக்கு விரைவில் இப்பக்கத்தை மீண்டும் பார்வையிடவும். 

Last updated: at