Mga bakuna | Vaccines

Ang pagbabakuna ay nagpoprotekta sa iyong mga anak, iyong pamilya (whānau) at iyong komunidad. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre at makukuha ng lahat na may edad na 5 taon pataas.

May makukuhang mga poster at mapagkukunan sa inyong wika

Makakapagbigay kami ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga negosyo, lugar ng trabaho, komunidad at organisasyon na maglapat ng mga setting ng Balangkas ng Proteksyon para sa COVID-19.

Maaari mong i-download at i-print ang aming mga logo, template, poster, video at social media tile mula sa aming Resource Toolkit.