Helitaanka cuntada ama waxyaabaha daruuriga ah | Access to food or essential items

Waxaan dhammaanteen u baahannahay cunto iyo waxyaabaha daruuriga ah sida daawooyinka inta lagu jiro bandowyada COVID-19, marka fadlan ha isku dayin inaad baxdid adiga oo aan haysan. Xaanshidaan xaqiiqda waxay wadataa warbixinta ku saabsan qaababka badan ee lagu helo cunto iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah.

Gaarsiinta cuntada

Haddii aad jirantahay, ama aadan ka tagi karin guriga si aad u soo iibsatid cunto ama saadadka daruuriga ah, waad weydiin kartaa qoyska, qoyska balaaran, saaxibada ama dariska si ay kuugu soo dajiyaan alaabaha iyo adeega guriga. La hadal shabakooyinka taageeradaada sida qoyska, qoyska balaaran, saaxibada, iyo dariska si aad u aragtid haddii ay ku soo gaarsiin karaan waxyaabaha daruuriga ah.

Isku day dirista cuntada sida dirista guriga ee dukaanka adeega, xidhmooyinka cuntada, cuntooyinka horay loo diyaariyay ee barafeysan, sanduuqyada cuntada rukunka ah ama adeega kale ee dirista cuntada oo dhan:

Sidoo kale waad isticmaali kartaa adeega riixida iyo soo qaadista dukaankaaga adeega, oo weydii saaxib deegaanka ah, xubin qoyska ah ama dariska inuu kuu soo dajiyo adeega guriga. 

La xiriir dukaanka adeega deegaankaaga ama xasuus qorka si aad u ogaatid haddii ay gaarsiiyaan adeega guriga iyo sida loo dalbado. Dukaankaaga adeega ayaa laga yaabaa inay u dhigeen qeybaha mudnaanta qaar dadka u baahan inay isticmaalaan adeegashada onleenka. 

Badqab ahaanshaha markii aad qaadanseysid cuntada lagu soo gaarsiiyay

  • Diritaanada alaabta waa inay ahaataa xiriir la’aan oo lagu illaaliyaa deegaanka.
  • Haddii aad diraysid saadad, xasuuso inaad ka fogaatid 2 miitir gaar ah oo xiro waji daboolashada.
  • Haddii lagu soo diro saadadkaaga, xasuuso inaad ka fogaatid 2 miitir kuwa kuu keenayo adeega, oo aad xiratid waji daboolashada iyo dhaqo oo jeermisdil gacmahaaga kadib markii aad dhigtid saadadka meel ka baxsan. 

Booqo: www.Covid19.govt.nz/about-this-site/contact-and-support

Caawinta dhaqaalaha ee cunto lagu iibsanayo

Haddii aad u baahantahay caawinta dhaqaalaha aad ku iibsatid cunto, Work and Income ayaa awoodi kara inay ku caawiyaan.

Ka booqo websaydka Work and Incomea wixii taageerada dhaqaalaha degdega ah iyo baahiyada socdo.

Waad ka codsan kartaa faa’idada muhiimka ah onleenka oo hubi u qalmidadaada caawimada cuntada.

Sidoo kale waad ka isticmaali kartaa agabka taageerada dhaqaalaha COVID-19 websaydka Unite Against COVID-19 si aad u aragtid taageerada laguu heli karo.

Ka booqo:

Keydadka cuntada

Waad ka heli kartaa keydka cuntada deegaankaaga adiga oo raadinayo websaydka Tusaha Adeegyada Qoyska:

Websaydka Tusaha Adeegyada Qoyska (external link)

Haddii aadan heli karin cunto lagu soo gaarsiiyo

Haddii aad isku dayday oo aadan heli karin taageero oo dhinaca dooq walba ee kore, la soo xiriir Kooxda Maareynta Arimaha degdega ah iyo Difaaca Rayidka deegaankaaga (CDEM).

Booqo: www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group (external link)