Kadib markii uu kugu dhacay COVID-19 | After you have had COVID-19

Kadib markii aad ka soo kabsatay COVID-19 oo aad ka tagtay is karantiilka, waxaa jiro dhoor waxyaabo ah inaad sameysid oo ka fiirso soo kabsigaaga.

Ku soo laabashada howlaha caadiga ah

Adiga oo ka soo kabsanayo COVID-19, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto inaad si sahlan ku daashid ama aad neefsan weyso. Tan caadi ayay ka tahay kadib markaad jiratid.

Waa inaad sahashataa adiga oo ku soo laabaanyo howlahaaga caadiga ah. Iska hubi inaad:

 • heshid hurdo badan
 • si wanaagsan wax u cuntid
 • aad nasatid haddii aad u baahantahay
 • dajisid nafsadaada.

Haddii aad qabtid wax walaacyo ah, waa inaad la hadashaa dhaqtarkaaga ama xirfadlaha daryeelka caafimaadka.

Shaqo ku laabashada

Haddii aad weli qabtid aastaamo kadib markii ay dhammaato muddadaada is karantiilka, waa inaad sii wadaa inaad guriga joogtid oo aad soo kabsatid. Tan waa inay ahaataa illaa 24 saacadood kadib markii aastaamahaaga xalismaan.

Waa inaad kala hadashaa maareeyahaaga ama kormeerahaaga goorta ay kugu haboontahay inaad shaqada ku soo laabatid.

Ku soo laabashada dugsiga

Haddii adiga ama canugaaga aad weli qabtaan aastaamo kadib markii ay dhammaato muddadaada is karantiilka, waa inaad sii wadaa inaad guriga joogtid oo aad soo kabsatid. Tan waa inay ahaataa illaa 24 saacadood kadib markii aastaamaha xalismaan.

Tan waxay quseysaa waxbarashada hore, dugsiyada, waxbarashada dugsiga iyo jaamacada.

Uma baahnid inaad bixisid cadeynta laga waayay RAT ama PCR si aad ugu laabatid dugsiga.

Haddii ay ka badantahay 10 maalmood tan iyo bilowgii aastaamaha COVID-19 iyo carruurta aysan fiicneyn, waxay u badantahay inaysan aheyn caabuq oo way ku laaban karaan dugsiga.

Haddii canug weli dareemayo jiro ama aastaamahooda ay ka sii dareyso 10 maalmood kadib, waa inaysan ku laaban dusgiga. Waa inaad la hadashaa dhaqtarkaaga ama aad ka soo wacdaa Healthline 0800 358 5453.

Ku soo laabashada jimicsiga

Markii aad jiraneyd oo aadan jimicsaneyn ama ku dhaqaaqeyn agagaarka wax badan, jirkaaga wuxuu u baahanayaa waqtiga aad dib ugu laabatid heerarkaaga jimicsiga caadiga ah.

Dhaqtarkaaga ama xirfadlaha daryeelka caafimaadka ayaa ku bixin karo tallo badan agagaarka sida dib loogu soo laabto jimicsiga xaaladaada. Waxaad ka heli kartaa macluumaad badan ee ku soo laabashada jimicsiga ee websaydka Hagaha Caafimaadka:

Ku soo laabashada howsha jireed iyo jimicsiga COVID-19 kadib | healthnavigator.org.nz  (external link)

Nadiifinta iyo jeermisdilka gurigaaga kadib markii aad is gooniyeysid 

COVID-19 ayaa badanaa ku faaftaa dhinaca u dhawaanshaha dhow ee qof jiran markii ay qufacaan ama hindhisaan. Inkastoo ay yartahay, waxaad sidoo kale qaadi kartaa cudurka haddii aad taabatid shey ama sagxad sumeysan, kadib aad taabatid afkaaga, sanka ama indhaha.

Fayraska wuxuu ku noolaan karaa sagxada muddada xaddidan. Laakin waxay leedahay xuubka sare ee jilicsan oo fududeynaya in lagu dilo nadiifinta waxtarka leh iyo jeermis dilka.

Meeshii ay ka jirtay dacwad COVID-19 ah ee la xaqiijiyay 24-kii saac ee la soo dhaafay gudaha, fayraska waxay u badan tahay in laga helo sagxadaha. Dhammaan sagxadaha waa in la nadiifiyaa oo la jeermisdilaa. 

Haddii uu kugu dhaco aastaamaha cusub ee COVID-19

28 maalmood ama ka yar tan iyo caabuqii hore

Haddii uu kugu dhaco aastaamaha COVID-19 markale oo laga jooga 28 ama ka yar tan iyo caabuqii hore (midkood markii lagaa helay cudurka ama uu kowdii aad yeelatay aastaamo) iyo:

 • waxaad ku jirtaa halis hooseyso, uma baahnid inaad iska qaadid baaritaan kale — guriga joog oo soo kabso, illaa 24 saacadood kadib adoonan laheyn markele aastaamo
 • aad qabtid xaalad caafimaad ama aad qabtid aastaamaha u eg COVID-19 ee ka sii daraya, waa inaad tallo ka raadisaa dhaqtar caafimaad ama Qadka caafimaadka ee 0800 358 5453.

29 maalmood ama ka badan tan iyo caabuqa hore

Haddii aad qabtid aastaamaha COVID-19 markale oo laga joogo 29 maalmood ama ka badan tan iyo caabuqii hore, waa inaad qaadataa RAT. Haddii laga helo, waa inaad is karantiisho oo aad raacdaa isla tallada sida caabuqaaga ugu horeeyay. 

Hel Baaritaanka COVID-19

Isku karantiilkaguriga

Haddii qof aad la nooshahay ku dhaco COVID-19

Markii aad ka soo kabsatid COVID-19, uma baahnid inaad is gooniyeyso markale oo 3 bilood haddii qof aad la nooshahay laga helo cudurka.

Tan waxaa sabab u ah halista dib u caabuqida way yartahay inta lagu jiro muddadaan.

Xiriirada Qoyska

COVID Dheer

COVID Dheer wuxuu qeexayaa aastaamaha sii socdo ama soo baxo kadib aastaamaha koowaad ee COVID-19. Tan caadi ahaan way ka badantahay 12 isbuuc kadib marka ugu horeyso ee qofka ku dhaco caabuqa.

Dadka intooda badan ee ku dhaco COVID-19 waxay gabi ahaanba ku soo kabsadaan 2 illaa 6 isbuuc kadib, oo ku sameeyo soo kabasho buuxda 12 isbuuc gudahood. Si kastaba ahaatee, dadka qaar waxay soo sheegaan aastaamo kala duwan ee dhaafsan heerka waqtiga soo kabashada.

Aastaamaha COVID dheer ayaa sii jiri kor toddobaadyo ama mararaka qaar billooyiin. Waxaa ka mid noqon kara:

 • daal
 • neefsi la’aan
 • qufac
 • dhuun xanuun
 • Xabadka oo isxiraya
 • xabad xanuunka
 • ku adag xoog saarida, curyaannimada garashada ama 'ceeryaamada maskaxda'
 • hurdada ku adag
 • biinan iyo cirbado
 • dawaqaad
 • xubno xanuun
 • muruq xanuun.

Wixii taageerada maareynta iyo daaweynta COVID dheer, ka raadi caawin dhaqtarkaaga ama kooxda daryeelka caafimaadka. Daryeelka caafimaadka COVID-19 si buuxdo ayaa loo maalgeliyay illaa 6 isbuuc laga bilaabo maalinta koowaad ee aastaamahaaga ama maalinta lagaa helo cudurka, mid walba soo hormarto. 

Waxaad ka heli kartaa warbixin badan ee ku saabsan COVID dheer, oo ay ku jiraan aastaamaha badanaa la soo sheego, ee websaydka Wasaarada Caafimaadka:

COVID Dheer | health.govt.nz (external link)

Is tallaal haddii aadan horaan u sameynin

Markii aad ka soo kabsato haddii aanan lagu tallaalin ama aadan qaadan xoojiyahaaga, waxaa lagu talliyay inaad weli is tallaashid.

Waa inaad sugtaa 3 bilood soo kabsiga kadib ka hor inta aadan qaadan tallaalka COVID-19.

Qaado tallaalka COVID-19

Last updated: at