Af-Soomaali | Somali

Warbixinta ku saabsan jawaabta COVID-19-ka ee New Zealand oo af Soomaaliga ah.

Waxa aad u baahantahay inaad ogaatid oo aad sameeyneyso

Guriga joog haddii aad jiro dareemeysid. Haddii adiga, ama qof ka tirsan qoyskaaga ku dhaco 1 ama ka badan oo aastaamaha soo socda, waa inaad qaadataa baaritaanka degdega antijeenka (RAT):

 • sanka diifsan
 • dhuun xanuun
 • qufac
 • qandho
 • mataga
 • shuban
 • madax xanuun
 • luminta urta ama dhadhanka
 • yaraanshaha neefta.

Waa muhiim in la hubiyo inaad ku haysatid guriga RATs kugu filan haddii lacala qof qoyska ka tirsan uu xanuunsado oo u baahdo in la baaro. RATs waxay u ahaaneysaa bilaash qof walba inta lagu jiro 2023. Waxaad ka heli kartaa goobaha aad tageysid ee aad ka soo qaadaneysid RATs iyo maaskarooyinka ee websaydka Healthpoint, ama adoo soo wacaya 0800 222 478 oo dooranayo dooqa 1.

Baaritaanka COVID-19

Xusuusnow inaad u soo sheegtid natiijadaada RAT ee My Covid Record, ama ka soo wac qadka caawinta 0800 222 478 oo dooro dooqa 1, si markaas laguula soo xiriiro caawin walba iyo taageerada aad u baahan kartid.

My Covid Record (external link)

Iskarantiilida

Iskarantiilida waa qaab muhiim ah oo lagu maareeyo faafida fayraska.

Haddii aad iska heshid baaritaanka COVID-19, waxaan kugula talineynaa inaad is gooniyeyso 5 maalmood, xittaa haddii kaliya aad leedahay calaamado fudud. Ka bilow is Iskarantiilidaada maalinta aastaamaha bilowdaan ama markii lagaa helo cudurka, mid walboo soo hormara. Tan ayaa micnaheeda ah waa inaadan aadin shaqada ama dugsiga.

Sida la isu gooniyeeyo

Haddii aad u baahantahay inaad ka tagtid gurigaaga inta lagu jiro 5-taan maalmood, aad ayay muhiim u tahay inaad ka taxadarto si aad uga hortagtid ku faafida COVID-19 dadka kale.  Waa inaad xirataa maaskaro marwalbood ka tageysid guriga.  Waa inaadan:

 • booqo xarunta daryeelka caafimaadka (marka laga reebo helitaanka daryeelka caafimaadka)
 • booqanin xarunta daryeelka dadka waayeelka
 • aadan taaban qof walba oo halis ugu jiro inuu si daran ula xanuunsado COVID-19.

Waa inaad kala hadashaa badroonigaaga ku soo laabashada shaqada ama maamulaha dugsigooda ee ku laabashada ilmahahaaga ee dugsiga. Badroonigaaga ama dugsiga ayaa u baahan karo taxadaro dheeraad ah.

Haddii aastaamahaaga ay baaba’aan oo aad fiicnaan dareentid, waxaad ku soo laaban kartaa howlahaaga caadiga ah. Sababtoo ah caabuqa wuxuu kugu jiri karaa illaa 10 maalmood, waxaan ku talineynaa inaad xiratid maaskaro haddii aad u baahantahay inaad booqatid:

 • xarunta daryeelka caafimaad (marka laga reebo helitaanka daryeelka caafimaad)
 • xarunta daryeelka ee dadka waayeelka
 • qof walba oo halis ugu jiro inuu si daran ula xanuunsado COVID-19.

Maaskarooyinka wajiga

Maasko xirashada ayaa sii ahaaneyso qaabka ugu muhiimsan ee aan uga hortagi karno faafida jirooyinka neefsashada, oo ay ku jiraan COVID-19, gaar ahaan goobaha caafimaadka iyo daryeelka naafada.

Waxaa lagu talliyay inaad xiratid maaskaraha wajiga markii aad booqaneysid adeegyada daryeelka caafimaadka.

Fadlan ixtiraam xeerka maaskaro xirashada ee xarunta daryeelka caafimaadka/isbitaalada markii aad booqaneysid, waxaa lagu weydiin karaa inaad ku xiratid maaskaro xaaladaha ama goobaha gaarka ah ee ku yaalo xarunta daryeelka caafimaadka si aad gacan uga geysatid illaalinta kuwa halista sare ku jiro.

Xirashada maaskaraha

Maaskarooyinka wajiga iyo RATS bilaash ah waxaa laga heleyaa goobaha ka soo qaadashada aad tageysid.

Ka raadi xarunta ururinta  ee kuu dhow | Healthpoint (external link)

Xiriirka Qoyska

Haddii adiga, ama xubin ka tirsan qoyska, laga helo baaritaanka COVID-19, dadka kale ee kula nool ayaa sidoo kale ku jiro halis sareyso oo inuu cudurka ku dhaco. Waxaan ugula talineynaa dhammaan xiriirada qoyska ay sii wadaan baaritaanka RAT ee maalinta qofka qabo COVID-19 laga helo baaritaanka.

Waxaa laguu tixgelinayaa inaad tahay xiriirka qoyska haddii aad la nooshahay, ama aad la isticmaashid ugu yaraan 1 habeen ama maalin (wax ka badan 8 saacadood) qof qabo COVID-19.  Xiriirada qoyska waa in la baaraa maalin walba oo 5 maalmood iyadoo la isticmaalayo RAT.

Xiriirada Qoyska

Last updated: at