Fai lou tuipuipui o le COVID-19 | Getting your COVID-19 vaccine

Saili i tuipuipui o le COVID-19 o faia i Niu Sila ma auala e fai ai se tuipuipui