Tuipuipui o le COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Saili le tuipuipui o le COVID-19 ma le auala e faatulaga ai le aso e fai ai lou tuipuipui