‘Otou rogrog ne mou se Vḁi ne Covid | My Covid Record

Sḁkior ne la a‘es‘ao‘åk ne website se My Covid Record, se utut ne ‘äe la pō la te‘ ne ‘ou rogrog ne mou se teak ne vḁi ne COVID-19.

Utut ne la sḁkior se ‘ou rogrog täe ‘e mycovidrecord.health.nz (external link) ma la garue ‘e ta laptop het ma, desktop ne smart phone.

Hün ne ‘amnåk ne My Covid Record

My Covid Record iḁ website het ne a‘vavhiḁn la ‘äe la sḁkior se ‘ou rogrog ne mou se ‘ou teak ne vḁi ne COVID-19 ma räe se te‘ ne rogrog ne kel‘åk ‘atakoa ne COVID-19 ne ‘äe teka. ‘E website te‘is, ‘äe la pō se‘ ma la:

 • Far‘åk se ‘ou rogrog ne teak ne vḁi ne COVID-19 - la hat tape‘ ma nampa ne batch heta, kōa‘a te ‘on hisi, as ne vḁi ta ma kampane te ream vḁi ta, ma te‘ ne vḁi ne ‘äe teak ‘e ta hanuḁ hoi‘ḁkit ne ‘äe pā ‘es la få‘ ‘atakoa se rogrog ne ‘ou måür fakforo. Nōnō ka ‘äe pā ‘es ‘e rogrog te‘is ne mou se ta le‘ hoi‘ḁkit, he‘ se 0800 222 478
 • Far‘åk se International Travel Vaccination Certificate la a‘fūmou‘ḁkia ‘ou teak ne vḁi ta ‘e av ne hot se ta hanuḁ hoi‘ḁkit. ‘Äe la pō se‘ ma la far‘åk puk te‘is se ‘äe ne ta le‘ hoi‘ḁkit.
 • Kel se ‘ou rogrog ne kel‘ḁkit hün se COVID-19
 • Upload ne ‘ou rogrog ne kel‘ḁkit hün se Rapid Antigen Test. ‘Äe la pō se‘ ma la nā ‘ou rogrog ne ta kel‘ḁkit hün se ‘af‘af ta se ‘äe ne ta le‘ hoi‘ḁkit.

Ka la sign up tapen se My Covid Record

Le‘et ma ‘e Niu Sirḁgi ne fḁu 12 se rere la pō se‘ ma la sign up la a‘es‘ao‘åk ‘e My Covid Record: Kat aier‘åk ra la hḁiväeag rogrog ne ‘ou My Covid Record login ma password se ta le‘ hoi‘ḁkit.

 1. Sḁkior se mycovidrecord.health.nz (external link) ma has se Sign Up. Tē te‘is la kamat sin ta garuet la fup‘ḁkia ‘ou My Health Account – tē te‘is la a‘vavhiḁn se pōag ne ‘ou rogrog ne måür fakforo ‘e online. ‘Äe kop la ma ‘ou email address het la fū‘åk ta ‘ou account het. Ta account la pō se‘ ma la a‘fūmou‘åk ‘e sal ruḁ ‘i;
  • Ta laisin la hoa‘ motoka ‘e Niu Sirḁgi, paspot, puk ne a‘sū ta - birth certificate ne puk aier‘ḁkiget ne ‘äe noh pḁu ‘e hanue te‘ - citizenship certificate, ne ta paspot ne puk ne a‘sū ne Osterelia.
  • Få‘ ne rogrog ne mou se ‘ou ut garueagat ne a‘sok sin garue ne mou se maj ne mȧür fakforo
  • Ta account het ne a‘fūmou‘åk vahia ‘e real me account
 2. Log in se My Covid Record ‘e a‘es‘ao‘åk ne My Health Account username ma password ne Real Me login ma password.
 3. ‘E avat ma ne ‘äe signed in se My Covid Record ma pō, ‘äe la pō se‘ ma la kel se ‘ou rogrog ne Covid-19.

Nōnō ka ‘äe la räe ka ta tēet kat noj ra ‘e ‘ou rogrog ne få‘ ma af‘åk sin, ‘äe la pō se‘ ma la få‘ ‘ou pukut ‘e online ne ‘ea Change of details form, ne ‘äe la pō se‘ ma la email se help@mycovidrecord.min.health.nz

Nōnō ka ‘äe agtḁu ma noanoat ‘e pōag ne ‘ou pass heta ne rogrog ‘on ‘äe ne ta le‘ hoi‘ḁkit he‘ se: 0800 222 478 (8am se 5pm, Manrē se Rån Liḁm)

Nōnō ka la noanoa la nā ‘ou rogrog ne rapid antigen test se ta le‘ hoi‘ḁkit he‘ se: 0800 555 728 (8am se 8pm, Manrē se Rån Liḁm)

Last updated: at