Puk aier‘ḁkiget se teak ne vḁi ta ‘e av ne la hot se ta hanuḁ hoi‘ḁkit | International Travel Vaccination Certificate

Sḁkior ne ‘äe la pō la kel‘åk tapen ‘ou puk aier‘ḁkiget se teak ne vḁi ne COVID-19 ‘e av ne pā hot se ta hanuḁ hoi‘ḁkit.

Hün ne ‘amnåk ne International Travel Vaccination Certificate

Le‘et ma ne fḁu 12 se rere ne teak vahia ‘e ta kōa‘at ‘e kōa‘ ne vḁi ne COVID-19 ‘e Niu Sirḁgi la pō se‘ ma la far ‘oris puk aeir‘ḁkiget se International Travel Vaccination Certificate.

Te‘ ne puk aier‘ḁkiḁg ‘i la‘oag ‘esea ma ‘amnåk fakgaruet ne mou se EU Digital COVID Certificate standards. Hanuḁ tūtū ‘e rån te‘ kop ma ‘on foh tūtū. ‘Äe kat seminte hot ra se ta hanuḁ hoi‘ḁkit ka figalelei ma sḁkior ne tes ta foh ne ut ta‘ag.

‘Äe kop la tḁupir se te‘ ne foh ne mou se immigration ne hanue ta‘ag fū‘åk sin nōnō ka pa sur se ut ta‘ag. Tē hoi‘åk ne kop la a‘soko, fak se ‘es ne aier‘ḁkiget ne ‘äe kat pō ‘e ra ‘e ‘af‘af ta, kop ma la pā ‘es la kel‘åk.

‘Ou International Travel Vaccination Certificate la ma ‘on QR code ne kop la scan ‘e av ne ‘äe la hot se ta hanuḁ hoi‘ḁkit. La hat tape‘ ma rogrog ne ‘ou teak ne vḁi ne COVID-19 ‘e Niu Sirḁgi ‘Äe la pō se‘ ma la åf‘åk ‘ou certificate ‘e digital device, fak se ‘ou phone ta, ne hoa‘ ma ‘äe ‘ou peap ne puk aier‘ḁkiget ne pån a‘våh. Puk aier‘ḁkiḁg te‘is la pō la a‘es‘ao‘åk ‘e laloag ne huḁl 12.

Te‘ ne rogrog ne pån ‘e laloag ne ‘ou International Travel Vaccination Certificate kop la tatḁu ma ‘ou passport ta. ‘Äe la pō se‘ ma la sḁkior se te‘ ne ‘ou rogrog ne af‘åk sin ‘e av ne ‘äe la pō ‘ou certificate.

Far‘åk la pō ne ‘ou certificate la mij ka vavhiḁn. ‘Ou certificate la email se ‘äea ‘e laloag ne aoa‘ 24. Sal mijit ne la pō‘ia ‘ou certificate täe ‘e ut te‘is My Covid Record.

La far ne pā ‘es hḁiasoag, hḁifäegag ma tīm ne Ministerī ne Måür Fakforo ‘e email ne telefon ta.

Email: help@mycovidrecord.min.health.nz
Telefon: 0800 222 478 (8am to 5pm, Monday to Friday)

Sḁkior se My Covid Record

Ka la pō tapen International Travel Vaccination Certificate

  1. Log in se My Covid Record.
  2. ‘E ut te‘is ‘Passes and certificates’, hil ‘Request pass or certificate’.
  3. ‘Amnåk ne ‘Select a pass or certificate’ täe la säe. Hil ‘International certificate’ ma kotäe hil hoi‘åk ‘Continue’.
  4. ‘E ut te‘is ‘Your details’, få‘ ‘ou email address ta ne ‘ou vaccine pass heta noj la nā sin ma hil ‘Request certificate’.
  5. A‘fumou‘ḁkiget täe la kel‘åk se ‘äea.
  6. ‘Äe noj la pō ta ‘ou email het ne la nāaf ‘ou international certificate ‘e laloag ne aoa‘ 24.
  7. ‘E avat ma ne ‘äe la pō email ta, ‘äe la pō se‘ ma la åf‘åk ‘ou international certificate ‘e laloag ne ‘ou telafon ta ‘e has ne ukamea het ne ‘ea ‘Add to Apple Wallet’ ne ‘e Google Pay, ‘Save to phone’. Ne ‘äe la pō se‘ ma la download ma print PDF.

Nōnō ka ‘äe teak vḁi ta ‘e ta hanuḁ hoi‘ḁkit ma ‘eagke‘ea ‘e Niu Sirḁgi

‘Äe la pō ke ‘ou International Travel Vaccination Certificate nōnō ka ‘äe teak vḁi ta ‘e Niu Sirḁgi.

Nōnō ka ‘äe pō vaccine pass ne COVID-19 ‘e ta hanuḁ hoi‘ḁkit, ‘äe kop la far‘åk la pō ‘ou certificate ‘e hanue ta‘ag ‘a av ne pā hot se ta hanuḁ hoi‘ḁkit ‘e Niu Sirḁgi.

Nōnō ka ‘äe teak ‘ou kōa‘ ruḁ ne vḁi ta ‘e ta hanuḁ hoi‘ḁkit, ‘äe kal pō ‘e ra ‘e International Travel Vaccination Certificate ‘e Niu Sirḁgi.

Last updated: at