‘Amnåk ne vḁi te‘is Pfizer | The Pfizer vaccine

Sḁkior se muḁ rogrog ne mou se vḁi te‘is Pfizer ma ‘äe la teak tapen ‘e vḁi te‘is.

‘Amnåk ne vḁi te‘is Pfizer

Vḁi ti‘ut ne a‘es‘ao‘åk se COVID-19 se Niu Sirḁgi rēam ‘e Pfizer-BioNTech. As hoi‘ḁkit a‘mou a‘es‘ao‘åk se vḁi te‘is, Comirnaty.

Iḁ vḁit ne ‘es ‘e mRNA-based (messenger ribonucleic acid). kat ‘es ra ta kḁinag ‘af‘afat ne noh måür la‘ mo, ne atia ne tokana ‘e garue. Kat täe ra ne hḁisuliḁg ra ma ‘ou DNA ne genes.

Vḁi ta kat tӧg ‘e ra ma säe ofrḁu se te‘ ne famori ‘e Niu Sirḁgi ne fḁu 5 se rere.

Vḁit ne a‘es‘ao‘åk se lä‘riri‘ fḁu 5 se 11 täe vḁit ne ӧs se lä‘riri‘i ‘e Pfizer, ka mea‘mea‘ se ‘on ne‘ne‘i ma la nā mea‘mea‘ tape‘ ma.

Sḁkior se rogrog ne mou se vḁi ta se lä‘riri‘ ne fḁu 5-11

Roa ne avat ne la vas‘ḁkia kōa‘ tūtū ne vḁi ta

 • Fḁu 18 se rere: ‘äe kop la teak ‘e kōa‘ he ruḁ ‘e vḁi ta ka hḁiatḁuḁg la vas‘åk ‘e laloag ne gasav 3. ‘Äe kop la teak ‘e booster nōnō huḁl 3 våh‘ia kamat hatam ‘e avat ne ‘äe teak ‘ou kōa‘ mumue ta.
 • Fḁu 16 ma 17: ‘äe kop la teak ‘e kōa‘ he ruḁ ‘e vḁi ta ka hḁiatḁuḁg la vas‘åk ‘e laloag ne gasav 3. ‘Äe pō la teak ‘e booster ‘e vḁhiḁg ne huḁl 6 kamat hatam ‘e avat ne ‘äe teak ‘ou kōa‘ mumue ta.
 • Fḁu 12 se 15:‘äe kop la teak ‘e kōa‘ he ruḁ ‘e vḁi ta ka hḁiatḁuḁg la vas‘åk ‘e laloag ne gasav 3. Vḁi ne booster kat aier‘åk ra se lelea‘ ne kat seminte fḁu 16.
 • Fḁu 5 se 11: rak‘åk la lelei se‘ la gasav 8 ‘on la vas‘åk ne teak ne kōa‘a. Vḁi ne booster kat aier‘åk ra se lelea‘ ne kat seminte fḁu 16.

‘Amnåk ne mou se booster doses

Teak ne ‘ou vḁi ne Pfizer

‘Äe la pō se‘ ma la fḁi ‘ou av het la la teak ‘e vḁi ne Pfizer ‘e ut te‘is Book My Vaccine (external link) ne he‘ se COVID Vaccination Healthline ‘e 0800 28 29 26.

Ma ‘on le‘et ne rak ma garue se maj te‘is tӓe la nā se ‘äe ‘ou vḁi ta la kō se ‘ou uma. Kōa‘a tē ‘on rua la pō la teak ‘e vḁhiḁg ne gasav 3 ne ‘ou teak ne kōa‘ mumue ta. Nōnō ka ‘äe teak Pfizer ‘e ‘ou kōa‘ mumue ta, ma noj la teak vḁi ta‘ag se ‘ou kōa‘a tē ‘on rua.

‘Äe kop la noh karḁu la menet he 15 ‘e vḁhiḁg ne ‘ou kō ta la iris la matḁ‘ la kat ‘es tē raksa‘at la sok se ‘äea.

Nōnō ka ‘äe fḁu 18 se rere, ‘äe la pō se‘ ma la teak ‘ou booster dose ‘e vḁhiḁg ne huḁl 3 ‘e avat ne ‘äe teak ‘atakoa ‘ou vḁi ta.

Nōnō ka ‘äe fḁu 16 ne 17, ‘äe la pō se‘ ma la teak ‘ou kōa‘ ne booster ‘e vḁhiḁg ne huḁl 6 ‘e teak ne ‘ou kōa‘ fol ne mou se vḁi ne COVID-19.

‘Amnåk ne mou se booster doses

Ka vḁi ne Pfizer garue tapen

Vḁi te‘is Pfizer nā sin ta rogrogot la rak‘ākia se ‘ou foro ne la pel tapen raksa‘ ne COVID-19. ‘Ou foro la rak la ‘inea ‘ia ‘af‘af te‘is COVID-19 ma a‘es‘ao‘åk ne tē te‘is ne täe ‘e ‘ou toto antibodies la pelua raksa‘ ne ‘af‘af ta. Tē te‘is antibodies la fu‘ḁkia ‘af‘af ta ‘e rēmane‘åk ne ‘ou toto ma hḁiasoag la al‘ḁkia ‘af‘af ta.

‘On fuḁga nōnō ka ‘äe la agtḁu ma ‘af‘af te‘is COVID-19 ‘e avat ne kankanamo, ‘ou foro la ‘es ‘e sal ma tē lelei la matḁ‘ua ma pärea la pō la jeamjeam se‘ ‘ou la pōag ne ‘af‘af ta.

Ka ‘is la ‘inea tapne ne vḁi ne Pfizer ‘es ‘av tapen

Vḁi ne COVID-19 kotä vḁi sḁkior a‘toton pḁu ‘e te‘ ne vḁi ne tore ne rē vahiḁ.

‘Ḁmis ‘inea ne vḁi ne Pfizer garue ‘e rēko vḁi te‘is ås‘åk ‘e laloag ne huḁl his ‘e famӧr äf häkeaghul (40,000) ka kat seminte aier‘åk ra la a‘es‘ao‘åk. Ås‘åk ne vḁi te‘is la a‘tatḁu‘åk se ta kḁufamorit ne teak vḁi ta ma kḁufamӧr hoi‘ḁkit ne teak ‘e vḁi te‘is placebo (salt solution). ‘E laloag ne garuet ne a‘sok se ås‘åk ne vḁi ta räe ne vḁi te‘is Pfizer nā pasån 95 la matḁ‘ua ma pärea ta le‘et ‘e pō ne faki‘oag ne COVID-19.

Ka ‘ḁmis la matḁ‘ tapen lelei ne vḁi ta la a‘es‘ao‘åk

Medsafe täe ut garueagat ‘e Niu Sirḁgi ne matḁ‘ se aier‘ḁkiḁg ne ta vḁit la a‘es‘ao‘åk. Iḁ sḁkior se te‘ ne aier‘ḁkiḁg ne far‘åk se ta vḁi ma hue fo‘out, la ‘inea toton te‘ ne vḁi ma hue ‘i la ‘es ‘e aier‘ḁkiḁg fak foh ne mou se rån te‘ ‘atakoa ma tape‘ ma se te‘ ne foh ne mou se ‘os matanitū te‘is. Ut garueag te‘is la a‘fūmou‘åk la vḁi ta la a‘es‘ao‘åk ‘e Niu Sirḁgi ma kop la ‘atakoa‘åk foh ne mou se a‘es‘ao‘åk ne vḁi ta.

Ut garueag te‘is Medsafe nā vahia ‘oris aier‘ḁkiget se a‘es‘ao‘åk ne vḁi ne Pfizer (ka la ma ‘on foh la a‘mah‘åk) la a‘es‘ao‘åk ‘e Niu Sirḁgi. ‘On fuḁg se‘ vḁi te‘is aier‘åk fak foh vahia, ka Pfizer kop la gat ke av nā se Medsafe maf ne fiḁk ma rogrog ne mou se la‘la‘ ne vḁi ta ne la kel‘åk iris ‘atakoa‘åk foh ne mou se rån te‘.

Medsafe la noh matḁ‘ lelei ne vḁi ta ‘on la pō la pärea ma matḁ‘ua ‘es‘ao ne vḁi ta ‘on la a‘es‘ao‘ḁki. Iḁ la sḁkior se te‘ ne maf ne fiḁk ma rogrog ne sokom ‘e ås‘åk ne vḁi te‘is ‘e laloag ne rån te‘, ma rogrog ne luem ‘e famӧr garue ne maj ne måür fakforo ma famӧr ne teak ‘e vḁi ta tape‘ ma.

Raksa‘ ne la pōam ‘e vḁhiḁg ne kō ta

Fakma ne sok se vḁi ‘atakoa, ‘äe kop ma la agtḁu ma ta tē he his, ka ne kat raksa‘ ti‘ ra, ‘e laloag ne terån he his ‘e vḁhiḁg ne ‘ou la teak ne vḁi ta. Tē‘i sok a‘fuḁmamḁu, ka ne iḁ kel‘ḁkim ne ‘ou foro kamat rak la pelua ‘af‘af ta.

Ma‘oit ‘e tē ‘i soksok ka kat mah ra ma kat noh roa ra ma kal fu‘åk ra ‘äe ‘e teak ne kōa‘at tē ‘on rue ne a‘sokoa te‘ ne tē ne ‘äe rērē ‘e te‘ ne terḁni. Ma ‘on raksa‘ ne la no‘ ‘e vḁi ta la pō la a‘ӧkӧk ‘ou ruerue karḁu ma la täe se av ne ‘äe pā hoa‘ motaka ne a‘es‘ao‘åk misin ne garue.

Tē ne rak‘ḁkim ne a‘mou soksok:

 • Tēkäet ne vḁi ta kō‘åk sin la rū ne huhuḁl
 • a‘fḁiḁg fḁiåk ne fḁiåk vavhiḁn
 • filo‘u rū
 • foro jav
 • tḁu matit
 • soko jav
 • tḁu sunu
 • miḁ‘ ‘e utu ne kō ta a‘soko
 • huga fakiḁn

Raksa‘ ‘e ‘on rereg ‘i fa‘ soksok ke ‘e vḁhiḁg ne kōa‘at ‘e ‘on rue.

Raksa‘ ti‘ut ne la pōam ‘e vḁhiḁg ne kō ta

Ka ma ‘on tē ne la no‘ ka raksa‘ sin

Myocarditis iḁ ‘af‘afat ne sok se huhuḁl ne pa‘akiḁg ne uḁuḁ ne fḁtmanav ma kop ma ‘inea ne kḁinag ‘af‘af te‘is peak pḁu ma ‘on raksa‘ ta no‘am ‘e av ne teak ne vḁi ne Pfizer.

Faki‘oag ne ‘af‘af ta la hat tape‘ ma:

 • fatfata la rū
 • ‘ӓe kat pō ‘e ra la huag a‘lelei ne kamat la huḁg purir
 • tē fer‘ehitit la sok se pom ne fḁtmanav heta.

Rak‘åk ne tē raksa‘ ne la no‘am

‘Äe la pō se‘ ma la rak‘åk te‘ ne tē raksa‘ ne la soko se CARM, The Centre for Adverse Reactions Monitoring. Ut garueag te‘is Centre for Adverse Reactions Monitoring (CARM) tä utut ne fakput te‘ ne rogrog ne mou se raksa‘ ne n‘oam (side effects) hün se kō ne vḁi ta ‘e Niu Sirḁgi.

Rak‘åk te‘ ne tē raksa‘ ne no‘am hün se ‘af‘af ta (external link)

A‘fūmou‘åk aier‘ḁkiget hün se ‘ou teak ne vḁi ta

My Covid Record iḁ website het ne a‘vavhiḁn la ‘äe la sḁkior ma far‘åk se ‘ou rogrog ne mou se ‘ou teak ne vḁi ne COVID-19 ma räe se te‘ ne rogrog fo‘ou ne kel‘åk ‘atakoa ne vḁi ne COVID-19 ne ‘äe teka. Website address te‘is la räe ‘e mycovidrecord.health.nz

‘E website te‘is, ‘äe la pō se‘ ma la:

 • Far‘åk se ‘ou rogrog ne teak ne vḁi ne COVID-19 - la hat tape‘ ma nampa ne batch heta, kōa‘a te ‘on hisi, as ne vḁi ta ma kampane te ream vḁi ta, ma te‘ ne vḁi ne ‘äe teak ‘e ta hanuḁ hoi‘ḁkit ne ‘äe pā ‘es la få‘ ‘atakoa se rogrog ne ‘ou måür fakforo. Nōnō ka ‘äe pā ‘es ‘e rogrog te‘is ne mou se ta le‘ hoi‘ḁkit, he‘ se 0800 222 478
 • Far‘åk se ‘ou My Vaccine Pass - rogrogot ne a‘fūmou‘åk ‘ou teak ne vḁi ne COVID-19 ne a‘es‘ao‘åk ‘e Aotearoa Niu Sirḁgi. ‘Äe la pō se‘ ma la far‘åk puk te‘is se ‘äe ne ta le‘ hoi‘ḁkit.
 • Far‘åk se International Travel Vaccination Certificate - la a‘fūmou‘åk ‘ou teak ne vḁi ta ‘e hanuḁ hoi‘ḁkit. ‘Äe la pō se‘ ma la far‘åk puk te‘is se ‘äe ne ta le‘ hoi‘ḁkit.
 • Kel se ‘ou rogrog ne kel‘ḁkit hün se COVID-19
 • Upload ne ‘ou rogrog ne kel‘ḁkit hün se Rapid Antigen Test. ‘Äe la pō se‘ ma la nā ‘ou rogrog ne ta kel‘ḁkit hün se ‘af‘af ta se ‘äe ne ta le‘ hoi‘ḁkit.

Matanitū kat a‘ne‘ne‘åk ra My Vaccine Pass la a‘es‘ao‘åk la sur se ta pesneset, kato‘agat ne so‘ot ma ut garueagat Pesenes la pō se‘ ma la hil ne kop la a‘es‘ao‘åk ne My Vaccine Pass la a‘mah‘åk la kel‘åk la sur nōnō ka ma hunit ma kokonot se måür fakforo la pärea måür ‘on famori. Hoi‘åk, pesnese ma ut garueag ne hil la a‘ne‘ne‘åk a‘es‘ao‘åk My Vaccine Pass la fohot la sur kat aier‘åk ra la fu‘åk lelea‘ ne fḁu 12 la sur ka kat ‘es My Vaccine Pass.

Sḁkior se My Covid Record

Rogrog hoi‘åk

Last updated: at