Teak ne ‘ou booster dose | Getting your booster dose

Rak la ‘inea ne tes ta booster doses ‘e vḁi ne COVID-19, ‘e av ne ‘äe pā ‘es la teak ma la teak tapen

‘Amnåk ne booster doses

Nōnō ka ‘äe fḁu 16 se rere, ‘äe aier‘åk vahia ‘e ‘on ‘ihete‘ la teak ‘e kōa‘ ne booster dose ‘e vḁi ne COVID-19.

Nōnō ka ‘äe fḁu 18 se rere, ‘äe la pō se‘ ma la teak ‘ou booster dose ‘e vḁhiḁg ne huḁl 3 ‘e avat ne ‘äe teak ‘atakoa ‘ou vḁi ta.

Nōnō ka ‘äe fḁu 16 ne 17, ‘äe la pō se‘ ma la teak ‘ou kōa‘ ne booster ‘e vḁhiḁg ne huḁl 6 ‘e teak ne ‘ou kōa‘ mumuḁ ne mou se vḁi ne COVID-19.

‘Eagke‘ea ‘äe kop pḁu la teak ‘e booster doses ma kotä ‘äe pō ‘ou Vaccine Pass. Nōnō ka ‘äe teak ‘ou booster dose, ma la af‘åk tape‘ ma se ‘ou rogrog ne mou se My Covid Record ma ‘äe la pō se‘ ma la fup‘åk ta Pass hoi‘ḁkit.

Nōnō ka ‘äe pō vahia ‘e COVID-19, ‘äe noj la tår la huḁl 3 la våh ‘e vḁhiḁg ne pō ne ‘af‘af ta ka kotä ‘äe la teak ‘e vḁi ne COVID-19.

‘Äe la pō se‘ ma la teak ‘ou booster dose ‘e sal ‘i:

  • la‘ se ta clinic ne ‘äe la pō la sur roa la teak vḁi ta kat a‘noa fḁi ra ta av het se teak ne vḁi ta
  • fḁi ta ‘ou av het se teak ne vḁi ta ma ‘ou tḁk ta, nōnō ka iris kō‘åk vḁi ne COVID-19
  • fḁi ‘ou av het se teak ne vḁi ta ‘e Book My Vaccine ne he‘ se 0800 28 29 26.

Book My Vaccine (external link)

Sḁkior se My Covid Record

My Vaccine Pass (‘Otou puk aier‘ḁkiget se teak ne vḁi ta)

Ka vḁi tes ta ‘äe la teak?

Vḁi ne Pfizer vḁit ne a‘es‘ao‘åk ‘e Niu Sirḁgi se booster doses, ma ‘inea ne tes tä ‘äe teak ‘e ta kḁinag vḁi hoi‘ḁkit ‘e ‘on kamatag.

‘Amnåk ne vḁi te‘is Pfizer

‘Es‘ao ne teak ne boosters

Kop ma teak ne kōa‘ ruḁ ne vḁi ta la nā sin ta päreag leleit la matḁ‘ua ma pelua raksa‘ ne la pōam ‘e tui ne Delta ma Omicron COVID-19 ‘e laloag ne ta avat, ka teak ne vḁi ne booster la nā sin ta päreag ti‘ut la pär ka ū ta le‘et hūn se ‘af‘af ta.

Rogrog ne sḁkior tēet ne räe ‘e ‘on ‘ihete‘ kel‘åk ‘ou päregat hün se ‘af‘af ta ‘e vḁhiḁg ne teak ne ‘ou kōa‘ rua. Nāag ne ‘top up’ vḁi ta ‘e vḁhiḁg ne ‘ou teak ‘atakoa ne kōa‘ ne foh‘åk sin (primary course) la hḁiasoag ti‘ la a‘ne‘ne‘ḁkia ‘ou foro la tḁria mah ma raksa‘ ne COVID-19.

Teak ne boosters la tukua ‘ou la pō mah ne ‘af‘af ne COVID-19 ma ‘on fakmuri sur‘åk se hḁspet ta. 

Vḁi ne teak ‘e ta hanuḁ hoi‘ḁkit

Nōnō ka ‘äe teak ‘ou vḁi ta ‘e ta hanuḁ hoi‘ḁkit, ‘äe la pō se‘ ma la teak ‘ou Pfizer booster ‘e vḁhiḁg ne huḁl 3 kamat hatam ‘e terḁnit ne ‘äe teak ‘ou kōa‘a tē ‘on rua se vḁi ta nōnō ka ‘äe la fḁu 18 se rere. Nōnō ka ‘äe fḁu 16 ne 17, ‘äe la pō se‘ ma la teak ‘ou kōa‘ ne booster ‘e vḁhiḁg ne huḁl 6 ‘e teak ne ‘ou kōa‘ fakmurit ne kotä teak sin.

Nōnō ka ‘äe immunocompromised

Teak ne kōa‘a tē ‘on folu täe rak‘åk la famӧr ne ‘oris lalaoag huga ‘af‘af ne ma ‘oris ‘af‘af fakfor ‘e ‘on ‘ihete‘ (immunocompromised) la teak. Kōa‘ te‘is tū ‘e booster dose.

Famӧr ne aier‘åk la pō la teak ‘e ‘oris kōa‘a te ‘on folu la pō se‘ ma la teak ‘e ‘oris booster ‘e vḁhiḁg ne huḁl 3 ‘e teak ne ‘ou kōa‘ ‘atakoa nōnō ka ‘äe fḁu 18 se rere. Nōnō ka ‘äe fḁu16 ne 17, iris la pō se‘ ma la teak ‘e booster ‘e vḁhiḁg ne huḁl 6 ‘e teak ne ‘ou kōa‘a te ‘on folu.

Sḁkior se rogrog ne mou se teak ne kōa‘a tē ‘on folu se iris ne ‘ors laloag huga ‘af‘af (immunocompromised) (external link)

Pefå‘ ne la pō la sokom ‘e teak ne boosters

Pefå‘ ne la pō la sokom ‘e teak ne booster doses la fak ma se tē ne sok ‘e av ne teak ‘e vḁit ne aier‘åk la teak mumuḁ hün se ‘af‘af ta. Tē ‘i la hat tape‘ ma, foro la miḁ‘ ne huhuḁl utut ne sui ta kō‘åk sin vḁi ta, filo‘u la rū, huga la fakiḁg ma a‘fḁi ka fḁiåk ne fḁiåk pḁu

Sḁkior se rogrog ne pefå‘ ne la pō la soko (external link)

Last updated: at